Fact Sheet Syrien; 09 Oktober 2019 - 09 Dezember 2019; No. 75