Regulation (GRK) - No. 01/2018 on the Return of Displaced Persons and Durable Solutions

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
RREGULLORE (QRK) - NR. 01/2018 PËR KTHIMIN E PERSONAVE TË ZHVENDOSUR DHE
ZGJIDHJE TË QËNDRUESHME1
REGULATION (GRK) - NO. 01/2018 ON THE RETURN OF DISPLACED PERSONS AND DURABLE
SOLUTIONS2
UREDBA (VRK) - BR. 01/2018 ZA POVRATAK RASELJENIH LICA I TRAJNA REŠENJA3
1 Rregullore (QRK) - Nr. 01/2018 për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhje të qëndrueshme, është miratuar në mbledhjen e 23 - të Qeverisë së
Republikës së Kosovës me vendimin nr.06/23 të dt.04.01.2018
2 Regulation (GRK) - No. 01/2018 on the return of displaced persons and durable solutions, was approved in the 23 - meeting of the Goverment of Republic of
Kosova, with the decision no. 06/23 dt. 04.01.2018.
3 Uredba (VRK) - Br. 01/2018 za povratak raseljenih lica i trajna rešenja, usvojenje na 23–oj , sednici Vlade Republike Kosova, odlukom br. 06/23 dt.
04.01.2018.
1/47
Qeveria e Republikës së Kosovës,
Në mbështetje të nenit 93 (4) dhe nenit 156 të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në
pajtim me Ligjin nr. 03/L-047 për mbrojtjen
dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve
dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë (GZ nr. 28,
datë 04.06.2008), Rregulloren nr. 02/2010 për
Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim
dhe nenin 19 (6.2) të Rregullores së punës së
Qeverisë nr. 09/2011 (GZ, nr. 15, 12 shtator
2011),
Miraton:
RREGULLORE QRK-NR. 01/2018
PËR KTHIMIN E PERSONAVE TË
ZHVENDOSUR DHE ZGJIDHJE TË
QËNDRUESHME
The Government of the Republic of
Kosovo,
Pursuant to Article 93(4) and Article 156 of
the Constitution of the Republic of Kosovo, in
accordance with Law No. 03/L-047 on the
Protection and Promotion of Rights of
Communities and their Members in Kosovo
(Official Gazette No. 28, dated 04.06.2008),
Regulation No. 02/2010 on Municipal Offices
for Communities and Returns and Article 19
(6.2) of Rules of Procedure of the
Government No. 09/2011 (Official Gazette
No. 15, dated 12 September 2011),
Approves:
REGULATION (GRK) - NO. 01/2018 ON
THE RETURN OF DISPLACED
PERSONS AND DURABLE SOLUTIONS
Vlada Republike Kosovo,
Na osnovu člana 93 (4) i člana 156. Ustava
Republike Kosovo, u skladu sa Zakonom br.
03/L-047 o zaštiti i promovisanju prava
zajednica i prava zajednica i njihovih
pripadnika na Kosovu (SL. br. 28, od
04.06.2008), Uredbom br. 02/2010 za
opštinske kancelarije za zajednice i povratak
i Članom 19 (6.2) Poslovnika Vlade br.
09/2011 (SL. br. 15, 12. septembar 2011),
Usvaja:
UREDBU (VRK) BR. 01/2018 ZA
POVRATAK RASELJENIH LICA I
TRAJNA REŠENJA
2/47
KAPITULLI I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi
Qëllimi i kësaj rregulloreje është krijimi i
kushteve të nevojshme për arritjen e
zgjidhjeve të qëndrueshme për personat e
zhvendosur brenda Kosovës dhe në rajon, nga
28 shkurti i vitit 1998 deri me 31 mars të vitit
2004 dhe përcaktimi i përgjegjesive të
organeve kompetente, vendimmarrëse dhe
zbatuese, procedurave dhe kritereve për
asistencë.
Neni 2
Fushëveprimi
Dispozitat e kësaj rregulloreje zbatohen nga të
gjitha organet kompetente në procesin e
kthimit të personave të zhvendosur në pajtim
me standardet ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut të aplikueshme në Kosovë, barazia
etnike, fetare, gjinore, racore, liria e lëvizjes,
të drejtat pronesore dhe interesi më i mirë i
fëmijëve, si dhe lirinë nga diskriminimi do të
zbatohen gjatë procesit të kthimit dhe
riintegrimit të personave të zhvendosur.
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
Purpose
The purpose of this Regulation is to establish
necessary conditions for achieving durable
solutions for persons displaced within Kosovo
and in the region, between 28 March 1998
and 31 March 2004 and define responsibilities
of competent, decision making and
implementing bodies, assistance procedures
and criteria.
Article 2
Scope
Provisions of this Regulation shall be
implemented by all competent bodies in the
process of return of displaced persons in
accordance with international human rights
standards applicable in Kosovo, ethnic,
religious, gender and racial equality, freedom
of movement, property rights and best interest
of children, as well as freedom from
discrimination shall be applied throughout the
process of returns and reintegration of
displaced persons.
I POGLAVLJE
OPŠTE ODREDBE
Ĉlan 1
Cilj
Cilj ove uredbe je stvaranje neophodnih
uslova za postizanje trajnih rešenja za
raseljena lica unutar Kosova i u regionu, od
28. februara 1998. godine do 31. marta 2004.
godine i utvrĎivanje odgovornosti nadleţnih
organa odlučivanja i implementacije,
procedura i kriterijuma za pomoć.
Ĉlan 2
Delokrug
Odredbe ove uredbe se primenjuju od strane
svih nadleţnih organa u procesu povratka
raseljenih lica u skladu sa meĎunarodnim
standardima o ljudskim pravima koji vaţe na
Kosovu, etnička, verska, rodna, rasna
jednakost, sloboda kretanja, imovinska prava i
najbolji interes dece, kao i sloboda od
diskriminacije će biti primenjena u procesu
povratka i re-integracije raseljenih lica.
3/47
Neni 3
Përkufizimet
1. Shprehjet e përdorura në këtë rregullore
kanë këtë kuptim:
1.1. MKK - nënkupton Ministrinë
përkatëse për Komunitete dhe Kthim;
1.2. ZKKK - nënkupton Zyrën
Komunale për Komunitete dhe Kthim;
1.3. Shprehjet kthimi dhe të kthyerit
nënkupton zgjidhjet e qëndrueshme si
kthimin në vendin e tyre të origjinës,
integrimin lokal dhe vendosjen në ndonjë
vend tjetër në Republikën e Kosovës;
1.4. Person i Zhvendosur - nënkupton
personin i cili ka qenë i detyruar të
largohet ose i detyruar të lë vendin e tij/saj
të banimit nga 28 shkurti 1998 deri me 31
marsit 2004, në veçanti, si rezultat ose në
mënyrë që t`i shmanget efekteve të
konfliktit të armatosur, situatës së dhunës
së përgjithshme, shkeljeve të të drejtave të
njeriut;
1.4.1. Personi i Zhvendosur Brenda
Vendit – nënkupton personi i cili është
zhvendosur brenda territorit të
Article 3
Definitions
1.Terms used in this Regulation shall have the
following meaning:
1.1. MCR – means the relevant Ministry
for returns and reintegration of displaced
persons;
1.2. MOCR – means Municipal Office for
Communities and Returns;
1.3. Terms returns and returnees mean
durable solutions, such as return to their
place of origin, local integration and
placement in another place in the Republic
of Kosovo.
1.4. Displaced Person – means person
who was forced to leave or forced to
abandon his/her place of residence
between 28 March 1998 and 31 March
2004, particularly as result or in order to
avoid effects of armed conflict, situation
of general violence, human rights
violations.
1.4.1. Internally Displaced Person –
means person displaced within the
territory of Republic of Kosovo.
Ĉlan 3
Definicije
1. Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju
sledeće značenje:
1.1. MZP – znači dotično Ministarstvo za
povratak i re-integraciju raseljenih lica;
1.2. OKZP – znači Opštinska kancelarija
za zajednice i povratak.
1.3. Izrazi povratak i povratnici znači
odrţiva rešenja povratka u njihovom
mestu porekla, lokalnu integraciju i
smeštaj u nekom drugom mestu u
Republici Kosovo.
1.4. Raseljeno lice – znači lice koje je
bilo prisiljeno da beţi ili napusti
njegovo/njeno prebivalište od 28. februara
1998. do 31. marta 2004. godine, posebno
kao posledica ili u cilju izbegavanja
posledica oruţanog sukoba, situacije
opšteg nasilja, kršenja ljudskih prava.
1.4.1. Interno Raseljeno Lice– znači
lice koje je raseljeno unutar teritorije
Republike Kosova.
4/47
Republikës se Kosovës;
1.4.2. Personat e zhvendosur në
rajon - nënkupton personat e
zhvendosur në Serbi, Mali i Zi,
Maqedoni;
1.5. Kthimi spontan – nënkupton
kthimin e personave të zhvendosur pa
ndonjë paralajmërim dhe pa asistencë;
1.6. Kthimi i ndihmuar – nënkupton
kthimin e personave të zhvendosur të
cilëve u ofrohet asistenca para, gjatë dhe
pas kthimit;
1.7. Asistenca - nënkupton ofrimin e
ndihmës për mbështetjen e të kthyerve
vullnetarë për të arritur zgjidhje të
qëndrueshme;
1.8. Zgjidhje e qëndrueshme -
nënkupton arritjen e kushteve në bazë të
cilave të kthyerit nuk kanë më nevojë për
asistencë dhe gëzojnë të drejtat e
garantuara qytetare;
1.9. Kthimi në vendin e origjinës –
nënkupton kthimin e personave të
zhvendosur në vendbanimin e mëhershëm;
1.10. Integrimi lokal - nënkupton
1.4.2. Displaced Persons in the
Region – means persons displaced in
Serbia, Montenegro, or Macedonia.
1.5. Spontaneous Return – means return
of displaced persons without any prior
notice and without assistance.
1.6. Assisted Return – means return of
displaced persons who are provided
assistance before, during and after the
return.
1.7. Assistance – means providing
assistance to support voluntary returnees
to achieve durable solution;
1.8. Durable Solution – means achieving
conditions based on which returnees will
no longer need assistance and shall enjoy
guaranteed civic rights;
1.9. Return to the place of origin –
means return of displaced persons to the
previous place of residence.
1.10. Local Integration – means
1.4.2. Raseljena Lica u egionu –
znači lica raseljena u Srbiji, Crnoj
Gori i Makedoniji.
1.5. Spontani povratak – znači povratak
raseljenih lica bez neke najave ili pomoći.
1.6. Potpomognuti povratak – znači
povratak raseljenih lica kojima se pruţa
novčana pomoć, tokom i nakon povratka.
1.7. Pomoć – znači pruţanje pomoći za
podršku dobrovoljnih povratnika u cilju
postizanja odrţivog rešenja.
1.8. Odrţivo rešenje – znači postizanje
uslova pod kojima povratnici nemaju
potrebu za pomoć i uţivaju zagarantovana
graĎanska prava.
1.9. Povratak u mestu porekla – znači
povratak raseljenih lica u bivšem
prebivalištu.
1.10. Lokalna integracija – znači
5/47
integrimin e personave të zhvendosur në
vendin e zhvendosjes;
1.11. Kthimi në vend tjetër - nënkupton
vendosjen e personave të zhvendosur diku
tjetër në Kosovë;
1.12. Ri-integrimi - nënkupton ripërfshirjen
e të kthyerve vullnetarë në
shoqërinë e Kosovës dhe respektimin e të
drejtave të tyre;
1.13. SMR – nënkupton sistemi për
menaxhimin e rasteve, sistemin elektronik
ku regjistrohen të dhënat, përpunohen,
ruhen dhe arkivohen informatat mbi
personat e zhvendosur dhe të kthyerit
vullnetarë si dhe përfitimet e tyre;
1.14. Vizita Shko dhe Informo -
nënkupton informimin e personave të
zhvendosur, në vendin e tyre të
zhvendosjes, mbi gjendjen e tanishme në
vendin e tyre te origjinës dhe synon t‟u
mundësojë të zhvendosurit te marrin
vendim mbi mundësinë e kthimit dhe
pakove te asistencës;
1.15. Vizita shko dhe shiko - nënkupton
krijimin e kushteve që të zhvillohet një
dialog ndëretnik në mes të personave të
zhvendosur dhe komunitetit pranues. Këto
integration of displaced persons at the
place of displacement.
1.11. Return to another place – means
placement of displaced persons in another
place in Kosovo.
1.12. Reintegration – means re-inclusion
of voluntary returnees into the Kosovo
society and respecting of their rights.
1.13. CSM -Case Management System
– means system on case management,
electronic system where information on
displaced persons and voluntary returnees
and their benefits are recorded, processed,
maintained and archived.
1.14. Go-and-Inform visit means to
inform displaced persons at their place of
displacement, on the current status in their
place of origin and aims to enable
displaced persons take the decision on the
possibility of return and on assistance
package.
1.15. Go-and-See visit means establishing
conditions to conduct an interethnic
dialogue between the displaced persons
and receiving community. These visits are
integracija raseljenih lica u mestu
preseljenja.
1.11. Povratak u drugom mestu – znači
smeštaj raseljenih lica na nekom drugom
mestu na Kosovu.
1.12. Re-integracija – znači ponovno
uključivanje dobrovoljnih povratnika u
kosovskom društvu i poštovanje njihovih
prava. .
1.13. SUS – podrazumeva sistem za
upravljanje sa slučajevima, elektronski
sistem u kome se registruju, preraĎuju,
vrši skladištenje i arhiviranje podataka o
raseljenim licima i dobrovoljnim
povratnicima, kao i njihove beneficije.
1.14. Idi i informiši poseta -
podrazumeva informisanje raseljenih lica,
u njihovo mesto raseljena, o trenutnoj
situaciji u njihovoj zemlji porekla i ima za
cilj da omogući raseljenim da donose
odluku o mogućnosti povratka i paketima
pomoći.
1.15. Idi i vidi poseta znači stvaranje
uslova za razvoj inter-etničkog dijaloga
izmeĎu raseljenih lica i prihvatne
zajednice. Ove posete su prilika za
6/47
vizita janë një rast për te zhvendosurit që
të vizitojnë fqinjët e tyre të mëhershëm
dhe të rivendosin lidhjet me komunitetin e
tyre të mëhershëm;
1.16. Personat e cenueshëm – nënkupton
personat e zhvendosur dhe të kthyer të
cilët kanë nevojë për masa të veçanta si
pasojë e kapacitetit të tyre të zvogëluar
funksional, për shkak të sëmundjes apo
aftësive të kufizuara, apo si pasojë e
gjendjes së tyre familjare, moshës apo
gjinisë;
1.17. Komisioni Komunal për Kthim -
nënkupton organin i cili shqyrton kërkesat
për asistencë nga rastet
individuale/familjet dhe rekomandon në
Komisionin Qendror Shqyrtues;
1.18. Komisioni Qendror Shqyrtues -
nënkupton organin vendimmarrës për
përcaktimin e përfituesve të asistencës;
1.19. Komisioni Qendror për Ankesa -
nënkupton organin pranë të cilit
parashtrohen ankesat ndaj vendimeve të
marra nga Komisioni Qendror Shqyrtues.
an opportunity for displaced persons to
visit their previous neighbours and reestablish
their links with their previous
community.
1.16. Vulnerable Persons – means
displaced persons and returnees who are in
need for special measures as result of their
decreased functional capacity, due to
illness or disabilities or as consequence of
their family situation, age or gender.
1.17. Municipal Commission on
Returns– means the body that reviews
requests for assistance from individuals/
families and that provides
recommendations to Central Review
Commission.
1.18. Central Review Commission –
means decision making body to determine
beneficiaries of assistance;
1.19. Central Appeals Commission –
means the body where appeals are
submitted against decisions taken by the
Central Review Commission.
raseljene da posete svoje bivše komšije i
ponovo uspostave veze sa svojom ranijom
zajednicom.
1.16. Ugroţene osobe - znači raseljena
lica i povratnici kojima su potrebne
posebne mere kao rezultat njihove
smanjene funkcionalne sposobnosti, zbog
bolesti ili ograničenih sposobnosti, ili kao
posledica njihovog porodičnog stanja,
starosti i pola.
1.17. Opštinska komisija za povratak –
znači organ koji razmatra zahteve za
pomoć iz pojedinačnih/porodičnih
slučajeva i preporučuje Centralnoj
komisiji za razmatranje. .
1.18. Centralna komisija za
razmatranje – znači organ koji donosi
odluku za utvrĎivanje korisnika pomoći.
1.19. Centralna komisija za ţalbe –
znači organ kome se podnosi ţalba protiv
odluka donetih od strane Centralne
komisije za razmatranje.
7/47
KAPITULLI II
PROCEDURAT E APLIKIMIT PËR
ASISTENCË
Neni 4
Formulari i aplikimit për asistencë
1. Formulari i aplikimit të kërkesës për
asistencë plotësohet dhe nënshkruhet nga
personi i zhvendosur apo i kthyer spontan i
cili dorëzohet në ZKKK apo tek autoritetet
përkatëse në vendin e zhvendosjes përgjegjëse
për të zhvendosur dhe refugjat.
2. Formulari përfshinë së paku të dhënat
individuale, dokumentacionin personal,
arsimimi, punësimi, statusi socio-ekonomik i
familjes, informatat mbi zhvendosjen dhe mbi
vendbanimin para zhvendosjes, gjendja
pronësore që i mundëson ZKKK-së të kryej
vlerësime në bazë të kritereve dhe
dokumentacionit.
3. Përveç dokumenteve të kërkuara sipas
paragrafit 2 të këtij neni, aplikuesi duhet të
bashkangjes dokumentacionin e nevojshëm
për vlerësim sipas udhezuesit per zbatimin e
kesaj rregulloreje.
4. MKK-ja publikon formularin për asistencë
CHAPTER II
PROCEDURE OF APPLICATION FOR
ASSISTANCE
Article 4
Assistance application form
1. Application form for requesting assistance
is completed and signed by the displaced or
spontaneous returnee and is submitted to
MOCR or to relevant authorities at the place
of displacement, which are responsible for
displaced persons and refugees.
2. The form shall include at least individual
data, personal documentation, education,
employment, social and economic status of
the family, information on displacement and
on place of residence prior to displacement,
property situation (Annex I in the guidelines
for implementation of this regulation) which
enables MOCR to make assessments based
on criteria and documentation.
3. In addition to the documentation required
according to paragraph 2 of this Article, the
applicant should attach necessary
documentation for assessment, according to
the guidelines for implementation of this
regulation.
4. MCR shall publish the assistance form on
POGLAVLJE II
POSTUPAK APLIKACIJE ZA POMOĆ
Ĉlan 4
Obrazac aplikacije za pomoć
1. Obrazac za podnošenje zahteva za pomoć
popunjava i potpisuje raseljeno lice ili
spontani povratnik, koji se dostavlja OKZP
ili nadleţnim organima u mestu raseljenja,
odgovornim za raseljene i izbeglice.
2. Obrazac najmanje sadrţi individualne
podatke, ličnu dokumentaciju, obrazovanje,
zapošljavanje, socio-ekonomski status i o
mestu prebivališta pre raseljenja, imovinsko
stanje (Aneks 1 u smernicama za izvodjenje
ove uredbe), koji omogućavaju OKZP da vrši
procenu na osnovu kriterijuma i
dokumentacije.
3. Pored dokumenata potrebnih u skladu sa
stavom 2. ovog člana, podnosilac zahteva
mora priloţiti potrebnu dokumentaciju za
procenu u skladu sa smernicama za
sprovoĎenje ove uredbe.
4. OKZP objavljuje obrazac pomoći na svojoj
8/47
në ueb-faqen e saj, siguron promovimin dhe
qasjen për personat e zhvendosur në Kosovë
dhe rajon.
Neni 5
Procedura e aplikimit për asistencë
1. Personat e zhvendosur brenda Kosovës dhe
te kthyerit spontan dorëzojnë aplikacionet e
tyre për asistencë drejtpërdrejt në ZKKK në
komunën e origjinës, në vendin e zhvendosjes
apo ne komune tjetër ku dëshiron te kthehet.
2. Komuna ku është bërë aplikimi është
përgjegjëse për futjen e të dhënave në
sistemin e menaxhimit të rasteve.
3. Personat e zhvendosur jashtë Kosovës
dorëzojnë aplikacionet e tyre për asistence tek
autoritetet përgjegjëse që merren me PZH dhe
refugjat në vendin e tyre të zhvendosjes, të
cilat i përcjellin ato në MKK.
4. Aplikuesit i lëshohet dëshmia për pranimin
e aplikacionit nga sistemi i menaxhimit te
rasteve ne momentin e aplikimit.
5. MKK është përgjegjëse të pranoj dhe ti
arkivoj të gjitha aplikacionet origjinale për
asistence nga ZZK-të dhe vendet e rajonit.
its website, ensure promotion and access for
displaced persons in Kosovo and region.
Article 5
Procedure of application for assistance
1. Persons displaced within Kosovo and
spontaneous returnees will submit their
applications for assistance directly to MOCR
in the municipality of origin, in the place of
displacement or in another municipality
where he/she wants to return.
2. Municipality where the application is
submitted shall be responsible for entering
data in the case management system.
3. Persons displaced outside Kosovo will
submit their applications for assistance to
responsible authorities dealing with DPs and
refugees in their place of displacement,
which forward them to MCR.
4. Applicant is issued a proof that
application has been received by the case
management system at the moment of
application.
5. MCR is responsible to receive and archive
all original applications for assistance from
MOCRs and countries of the region.
internet stranici, osigurava promociju i pristup
raseljenim licima na Kosovu i region.
Ĉlan 5
Postupak aplikacije za pomoć
1. Raseljena lica unutar Kosova i spontani
povratnici podnose aplikacije za pomoć
direktno u OKZP u opštini porekla, mesto
raseljenja ili u nekoj drugoj opštini u kojoj
ţele da se vrate.
2. Opština u kojoj je podneta aplikacija
odgovorna je za unošenje podataka u sistem
upravljanja predmetima.
3. Raseljena lica van Kosova dostavljaju
njihove aplikacije za pomoć nadleţnim
organima koji se bave RL i izbeglicama u
njihovom mestu raseljenja, koja oni
prosleĎuju MZP.
4. Aplikantu se izdaje dokaz o prijemu
aplikacije od sistema upravljanja predmetima
u vreme aplikacije.
5. MZP je odgovorna da prima i arhivira sve
originalne aplikacije za pomoć od OKZP i
zemalja regiona.
9/47
6. MKK-ja kopjet e aplikacioneve të pranuara
nga vendet e rajonit i dorëzon tek ZKKK-ja
në komunën në të cilën aplikuesi preferon te
kthehet përmes zyrtareve për koordinim
rajonal. Në rast se personi i zhvendosur
zgjedh të kthehet në një vend tjetër nga vendi
i origjinës, ZKKK-ja e komunës se aplikimit
do ta referoje aplikacionin, përmes sistemit të
menaxhimit të rasteve, në komunën origjinës
për verifikim dhe komente.
7. Aplikimi online bëhet nëpërmjet
autoriteteve përkatese për futjen e të dhënave.
8. Aplikuesi duhet të bashkangjes
dokumentacionin e nevojshëm për vlerësim
sipas udhezuesit për zbatimin e kësaj
rregulloreje.
9. Informatat mbi dokumentet e nevojshme
dhe udhëzimet për plotësimin e formularit të
aplikimit, duhet të jenë në dispozicion në uebfaqet
e komunave dhe MKK-së, si dhe të jenë
të qasshme për autoritetet relevante në vendin
e zhvendosjes.
Neni 6
Procedurat e vlerësimit
1. ZKKK-ja në komunën e kthimit gjeneron
një listë nga baza e të dhënave me qëllim të
6. MCR, through regional coordinators
officers, submits copies of applications
received from countries in the region to
MOCR in the municipality to which the
applicant prefers to return. In case the
displaced person chooses to return to a place
different from the place of origin, MOCR of
municipality of application will refer the
application, through case management
system, to the municipality of origin for
verification and comments.
7. Online application is done through
respective data entering authorities.
8. Applicant shall attach the necessary
documentation for assessment in accordance
with the guidelines on implementation of this
regulation.
9. Information on the required documents
and instructions for completion of
application form should be available on
websites of municipalities and MCR, and
should be accessible to relevant authorities in
the place of displacement.
Article 6
Assessment procedures
1. MOCR in the municipality of return
generates a list of the database in order to start
6. MZP kopije primljenih aplikacija iz
zemalja regiona dostavlja OKZP u opštini u
kojoj aplikant preferira da se vrati preko
zvaničnika za regionalnu koordinaciju. Ako
raseljeno lice odluči da se vrati u drugu
zemlju od zemlje porekla, OKZP u opštini
apliciranja će referisati aplikaciju, preko
sistema upravljanja predmetima, u opštini
porekla za verifikaciju i komentare.
7. Online apliciranje vrši se preko nadleţnih
organa za unošenje podataka.
8. Aplikant mora priloţiti potrebnu
dokumentaciju za procenu u skladu sa
smernicama za sprovoĎenje ove uredbe.
9. Informacije o potrebnim dokumentima i
uputstva za popunjavanje obrazaca za
apliciranje, moraju biti dostupne na internet
stranici opština i MZP, kao i da budu
dostupne za relevantne organe u mestu
raseljenja.
Ĉlan 6
Procedure procenjivanja
1. OKZP u opštini povratka generiše listu
baze podataka u cilju pokretanja procene
10/47
fillimit të vlerësimeve te aplikimeve, si në
vijim:
1.1. Aplikacioni i futur në bazën e të
dhënave fillimisht trajtohet ne ZKKK të
komunës ku personi i zhvendosur ka
shpreh dëshirën të kthehet;
1.2. Nëse personi i zhvendosur dëshiron të
kthehet ne vendin e origjinës vlerësimi në
teren bëhet në vendin e origjinës;
1.3. Nëse personi i zhvendosur ka shpreh
dëshirën për integrim lokal apo për kthim
në vend tjetër nga ai i origjinës atëherë
ZKKK e komunës ku kërkohet zgjidhja e
qëndrueshme e trajton rastin dhe kërkon
nga ZKKK në komunën e origjinës të
dhëna relevante të dokumentuara për
statusin e pronës së aplikuesit apo çfarëdo
informate tjetër që do të ndihmonte në
vleresimin e gjendjes socio-ekonomike të
aplikuësit.
2. Vlerësimi në terren nga ZKKK-ja, kryhet
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve të punës,
pas dorëzimit të formularit të aplikimit për
asistencë apo ditës së aplikimit në mënyrë
elektronike.
the evaluation of applications, as follows:
1.1. Application inserted in the database
initially is treated at MOCR of
municipality where a displaced person has
expressed a desire to return;
1.2. If a displaced person wishes to return
to their country of origin on, the ground
assessment is done in the country of
origin;
1.3. If a displaced person has expressed a
desire for local integration or return to the
country other than that of origin then
municipal MOCR requiring durable
solution handles the case and asks the
MOCR in the municipality of origin for
the relevant data recorded on the status of
the property of the applicant or any other
information that would help in assessing
the socio-economic situation of the
applicant.
2. Field assessment by the MOCR is
conducted within fifteen (15) working days
after submission of application form for
assistance or the day of electronic application.
aplikacija, kao u nastavku:
1.1. Ubačena aplikacija u bazu podataka
inicijalno se tretira u OKZP-u opštine gde
je raseljeno lice izrazilo ţelju da se vrati;
1.2. Ako raseljeno lice ţeli da se vrati u
svoje mesto porekla procena na terenu se
radi u mestu porekla;
1.3. Ako je raseljeno lice je izrazilo ţelju
za lokalnu integraciju ili povratak u
mestu drugom osim mesta porekla onda
OKZP opštine gde se traţi trajno rešenje
tretira slučaj i traţi od OKZP-a u opštini
porekla relevantne podatke o statusu
imovine aplikanta ili bilo koje druge
informacije koje će pomoći u proceni
društveno-ekonomske situacija aplikanta.
2. Procenjivanje na terenu od OKZP vrši se u
roku od petnaest (15) radnih dana, od
podnošenja obrasca aplikacije za pomoć ili
od dana apliciranja elektronskim putem.
11/47
3. ZKKK-ja thërret Komisioni Komunal për
Kthim se paku një here në muaj ose me
shpesh nëse është e nevojshme, për shqyrtim
dhe rekomandim tek Komisioni Qendror
Shqyrtues.
4. ZKKK-ja pas vlerësimit dhe rekomandimit
nga Komisioni Komunal për Kthim duhet të
paraqesë brenda pesë (5) ditë pune dosjen e
plotë për secilin aplikues tek Komisioni
Qendror Shqyrtues për vendimin
përfundimtar rreth aplikimit.
5. Komisioni Qendror Shqyrtues pranë MKKsë
do të shqyrtojë të gjitha rekomandimet e
parashtruara nga ZKKK-ja dhe merr vendimin
për çdo aplikacion në afat prej pesëmbëdhjetë
(15) ditë pune nga dita e paraqitjes së
rekomandimit në Komisioni Qendror
Shqyrtues.
6.Dokumentacioni i kompletuar administrohet
nga sekretaria e komisionit në kuadër të
MKK-së në përputhje me Ligjin për Mbrojtje
të Dhënave Personale dhe Ligjet tjera në fuqi.
7. Komisioni Qendror Shqyrtues i ka këto
kompetenca:
7.1. Të miratojë apo refuzojë rastet e
3. MOCR convenes the Municipal
Commission on Returns at least once a month
or more often if necessary, for review and
recommendation to Central Review
Committee.
4. MOCR, following the assessment and
recommendation of the Municipal
Commission on Returns should, within five
(5) working days, submit the complete file for
each applicant to the Central Review
Commission for final decision on the
application.
5. Central Review Commission in the MCR
shall review all recommendations submitted
by MOCR and shall take the decision on each
application within fifteen (15) working days
from the day of submission of
recommendation to Central Review
Commission.
6. Completed documentation is administered
by the commission‟s secretariat within the
MCR in accordance with the Law on the
Protection of Personal Data and other
applicable laws.
7. The Central Review Commission has the
following competences:
7.1. To „approve‟ or „reject‟ cases
3. OKZP poziva OKP najmanje jednom
mesečno ili češće, ako je potrebno, za
razmatranje i preporuku Centralnoj komisiji
za razmatranje.
4. OKZP nakon procenjivanja i preporuke od
Opštinske komisije za povratak treba da, u
roku od pet (5) radnih dana, kompletan dosije
za svakog aplikanta dostavlja Centralnoj
komisiji za razmatranje za konačnu odluku
oko aplikacije.
5. Centralna komisija za razmatranje pri
MZP će razmatrati sve preporuke podnete od
OKZP i donosi odluku za svaku aplikaciju u
roku od petnaest (15) radnih dana, od dana
podnošenja preporuke u Centralnoj komisiji
za razmatranje.
6. Kompletnom dokumentacijom upravlja
Sekretarijat Komisije u okviru MZP u skladu
sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim
vaţećim zakonima.
7. Centralna komisija za razmatranje ima
sledeća ovlašćenja:
7.1. Da “usvaja” ili “odbije”
12/47
rekomanduara nga Komisioni Komunal
për Kthim;
7.2. Të vendosë në pritje të rekomandimit
që kërkojnë më shumë informata nga
Komisioni Komunal për Kthim me ç „rast,
Komisioni Komunal për Kthim do t‟i
përgjigjet Komisionit Qendror Shqyrtues
brenda dhjetë (10) ditë pune dhe t‟i
paraqesë rastet përsëri në Komisioni
Qendror Shqyrtues.
8. Vendimet e Komisioni Qendror Shqyrtues
nënshkruhen nga kryesuesi dhe anëtarët e
komisionit.
9. Vendimi me shkrim i dërgohet aplikuesit
nga Komisioni Qendror Shqyrtues përmes
ZKKK-së, brenda dhjetë (10) ditëve nga data
kur është marrë vendimi dhe i njëjti të
regjistrohet ne sistemin e menaxhimit të
rasteve.
10. Kundër vendimit të Komisionit Qendror
Shqyrtues aplikuesi ka të drejtë, që
personalisht ose përmes ZKKK-së, të
parashtrojë ankesë brenda afatit prej 30 ditësh
në Komisionin e Ankesave.
11. Asistenca e përcaktuar sipas Kapitullit III
të kësaj rregulloreje, i jepet vetëm pas
aprovimit për asistencë dhe kthimit,
recommended by the Municipal
Commission on Returns;
7.2. To put „on hold‟ a recommendation
that requires more information from the
Municipal Commission on Returns;, in
what case the Municipal Commission on
Returns; will respond to the Central
Review Commission within ten (10)
working days and will resubmit cases to
Central Review Commission.
8. Decisions of the Central Review
Commission are signed by its chairperson and
members of the commission.
9. Written decision is sent to the applicant by
the Central Review Commission through
MOCR within ten (10) days from the day it is
brought and the same shall be recorded in
case management system.
10. Applicant has the right to file an appeal
against the decision of Central Review
Commission to the Appeals Commission, in
person or through MOCR, within 30 days.
11. The assistance defined in Chapter III of
this Regulation is provided only after the
approval of assistance and return, respectively
preporučene predmete od strane
Opštinske komisije za povratak;
7.2. Da donese odluku na “čekanje”
preporuke, koji zahtevaju više
informacija od Opštinske komisije za
povratak, pri čemu će Opštinska komisija
za povratak odgovoriti Centralnoj komisiji
za razmatranje u roku od deset (10)
radnih dana i ponovo predmete dostaviti
Centralnoj komisiji za razmatranje.
8. Odluke Centralne komisije za razmatranje
potpisuju predsedavajući i članovi Komisije.
9. Odluka u pismenoj formi se dostavlja
aplikantu od strane Centralne komisije za
razmatranje preko OKZP, u roku od deset
(10) dana od dana kada je doneta odluka i
ista se registruje u sistem upravljanja
predmetima.
10. Protiv Odluke Centralne komisije za
razmatranje, aplikant ima pravo da, lično ili
preko OKZP, podnosi ţalbu u roku od 30
dana Komisiji za ţalbe.
11. Pomoć utvrĎena shodno III. Poglavlju
ove uredbe, daje se tek nakon odobrenja za
pomoć i povratak, odnosno registracije u
13/47
respektivisht regjistrimit në ZKKK.
12. Rolin e Sekretarisë së Komisionit Qendror
Shqyrtues e ushtron Departamenti përkatës
për menaxhimin dhe monitorimin e
projekteve brenda MKK-së, i cili i ofron
mbështetje teknike Komisionit, me qëllim të
ushtrimit të detyrave të tij.
13. Detyrat dhe përgjegjësit e Sekretarisë së
Komisionit Qendror Shqyrtues janë:
13.1. Ofrimi i ndihmës administrative,
përkrahjes logjistike, si dhe ndihmës tjetër
të nevojshme;
13.2. Përgatitja e seancave të Komisionit;
13.3. Informimi i anëtarëve të Komisionit
dhe i palëve, lidhur me seancat e caktuara;
13.4. Mban procesverbalet dhe shpërndan
vendimin e marrë gjatë seancave;
13.5. U shpërndan me kohë anëtarëve të
Komisionit materialet e tjera që duhet të
shqyrtohen;
13.6. Përgatit raportet e punës së
after registration at the MOCR.
12. The role of Secretariat of Central Review
Commission is exercised by the relevant
department for project management and
monitoring in MCR, which provides technical
assistance to the Commission, in order to
exercise its duties.
13. Duties and responsibilities of the
Secretariat of Central Review Commission
are:
13.1. Provide administrative assistance,
logistical support and other assistance
needed;
13.2. Prepare the sessions of the
Commission;
13.3. Informing the members of the
Commission and the parties regarding
certain sessions;
13.4. It keeps records and distributes the
decision taken during the sessions;
13.5. It distributes on time to members of
the Commission the other materials to be
examined;
13.6. Prepares reports of the Commission's
OKZP.
12. Ulogu Sekretarijata Centralne komisije za
razmatranje vrši odgovarajuće odeljenje za
upravljanje i nadgledanje projekata u okviru
MZP, koje pruţa tehničku podršku Komisiji,
u cilju obavljanja njenih duţnosti.
13. Duţnosti i odgovornosti Sekretarijata
Centralne komisije za razmatranje su
13.1. Pruţanje administrativne pomoći,
logističke podrške, kao i ostale potrebne
pomoći;
13.2. Priprema sednica Komisije;
13.3. Informisanjr članova Komisije i
stranaka u vezi sa odreĎenim sesijama;
13.4. Vodi zapisnike i raspodeljuje odluke
koje su donete tokom sednica;
13.5. Raspodeljuje na vreme članovima
Komisije ostale materijale koji se trebaju
razmotriti;
13.6. Priprema izveštaja o radu Komisije;
14/47
Komisionit;
13.7. Shpërndan vendimet e marra nga
Komision;
13.8. Mban dosje të procesverbaleve dhe
vendimeve të marra nga Komisioni;
13.9. Kryen detyra tjera të kërkuara nga
Kryesuesi i Komisionit.
Neni 7
Planet komunale të veprimit
1. ZKKK përgatit plan veprimet përkatëse në
pajtueshmëri me prioritetet komunale, për t‟i
ndihmuar Komunës në përmbushjen
obligimeve të veta në lidhje me procesin e
kthimit dhe të ri-integrimit në bazë të
Rregullores për Zyrat Komunale për
Komunitete dhe Kthim harton Planin e
Veprimit Komunal për Kthim.
2. Planet Komunale të Veprimit për Kthim
hartohen në bazë të formularëve të kërkesës
për asistencë për kthim të pranuara nga
personat e zhvendosur dhe vlerësimit te
nevojave specifike të personave të zhvendosur
sipas sistemit te menaxhimit të të dhënave,
dhe ia prezanton Komisioni Komunal për
Komunitete dhe Kthim.
work;
13.7. It distributes the decisions taken by
the Commission;
13.8. Maintains files of records and
decisions taken by the Commission;
13.9. Perform other duties as required by
the Chairman of the Commission
Article 7
Municipal action plans
1. MOCR prepares relevant action plans in
accordance with municipal priorities, to assist
the Municipality in fulfilling its obligations
related to process of returns and reintegration
based on the Regulation on Municipal Offices
for Communities and Returns drafts the
Municipal Action Plan for Returns.
2. Municipal Action Plans for Returns, form
is given in the guidelines for implementation
of this regulation, are drafted based on the
application forms for assistance for return
received from displaced persons and
assessment of specific needs of the displaced
persons according to data management system
and presents them to the Municipal
13.7. Raspodeljuje donete odluke
Komisije;
13.8. Vodi dosije zapisnika i evidentira
odluke Komisije;
13.9. Obavlja i druge poslove u skladu sa
zahtevom predsjedavajućeg Komisije.
Ĉlan 7
Opštinski akcioni planovi
1. OKZP priprema odgovarajuće akcione
planove u skladu sa opštinskim prioritetima,
kako bi se pomoglo opštini u ispunjavanju
svojih obaveza u vezi sa procesom povratka i
re-integracije na osnovu Uredbe o Opštinskim
kancelarijama za zajednice i povratak i
izraĎuje Opštinski akcioni plan za povratak.
2. Opštinski akcioni planovi za povratak
obrazac je dat u smernicama za
implementaciju ove uredbe izraĎuju se na
osnovu obrazaca zahteva za pomoć za
povratak, primljenih od raseljenih lica i
procene specifičnih potreba raseljenih lica
prema sistemu upravljanja podacima i
predstavljaju se Opštinskoj komisiji za
15/47
3. ZKKK-ja, me qëllim të krijimit të kushteve
për kthim dhe reintegrim të qëndrueshëm në
bazë të Rregullores për Zyrat Komunale për
Komunitete dhe Kthim, koordinon procesin e
kthimit dhe riintegrim të personave të
zhvendosur në komunë.
4. Zyra bashkëpunon ngushtë me të gjitha
organizatat vendore dhe ndërkombëtare që
punojnë në fushën e të drejtave të
komuniteteve, kthimit, dhe ri-integrimit dhe
në bazë te planit te veprimit, ZKKK-ja
zhvillon, zbaton dhe mbikëqyr projektet që
kanë për qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe
interesave të personave të zhvendosur dhe të
personave që kthehen në komunë në bazë të
Rregullores për Zyrat Komunale për
Komunitete dhe Kthim.
5. Konsideratë e veçantë do t'i kushtohet
integrimin socio-ekonomik gjatë hartimit të
planit te veprimit i cili i përgjigjet aftësive
aktuale të familjeve të kthyera dhe të
institucioneve socio-ekonomike lokale ne
mënyre që të sigurohet riintegrimi i të
kthyerve.
6. Plani komunal i veprimit për kthim do të
parasheh nevojat dhe propozimin buxhetor në
bazë të të dhënave faktike për zbatimin e
Commission for Communities and Returns.
3. MOCR, with purpose of creating
conditions for sustainable returns and
reintegration based on the Regulation on
Municipal Offices for Communities and
Returns, coordinates the process of returns
and reintegration of displaced persons in the
municipality.
4. Office cooperates closely with all local and
international organizations working in the
field of community rights, returns and
reintegration, and based on the action plan
MOCR develops, implements and oversees
projects that aim to protect the rights and
interests of displaced persons and persons
returning to the municipality based on the
Regulation on Municipal Offices for
Communities and Returns.
5. Special attention should be given to socioeconomic
integration when developing the
action plan which responds to actual skills of
returnee families and local socio-economic
institutions in order to ensure reintegration of
returnees.
6. Municipal action plan for returns shall
foresee the needs and budget proposal based
on factual data on project implementation,
zajednice i povratak.
3. OKZP, u cilju stvaranja uslova za odrţivi
povratak i re-integraciju na osnovu Uredbe o
Opštinskim kancelarijama za zajednice i
povratak, koordinira proces povratka i reintegracije
raseljenih lica u opštini.
4. Kancelarija tesno saraĎuje sa svim
domaćim i meĎunarodnim organizacijama
koje rade u oblasti prava zajednica, povratka i
re-integracije i, na osnovu akcionog plana,
OKZP razvija, sprovodi i nadgleda projekte
koji se odnose na zaštitu prava i interesa
raseljenih lica i lica koja se vrate u opštini na
osnovu Uredbe za Opštinske kancelarije za
zajednice i povratak.
5. Posebna paţnja će se posvetiti socioekonomskoj
integraciji tokom izrade
akcionog plana, koji odgovara aktuelnim
sposobnostima povratničkih porodica i
lokalnim socio-ekonomskim institucijama,
kako bi se osigurala re-integracija povratnika.
6. Opštinski akcioni plan za povratak će
predvideti potrebe i predlog budţeta na
osnovu faktičkih podataka za sprovoĎenje
16/47
projekteve, që do të merret si bazë për
planifikimin financiar nga ana e komunës në
bazë te ligjit në fuqi, MKK-ja apo nga
donatoret potencial.
7. Plani komunal për veprim përfshinë
aktivitetet për dialog ndëretnik, lidhur me
kthimin edhe integrimin e personave të
zhvendosur.
Neni 8
Sistemi i menaxhimit të rasteve
1. SMR është sistem elektronik që
administrohet nga MKK-ja, ku regjistrohen,
ruhen, përpunohen dhe arkivohen kërkesat
dhe të dhënat tjera relevante në lidhje me
personat e zhvendosur dhe të kthyerit
vullnetar, si dhe përfitimet e tyre.
2. ZKKK-ja mirëmban për qëllime statistikore
dhe të politikave, të dhëna elektronike për
kategoritë e personave nën kujdesin e saj,
përfshirë personat e zhvendosur dhe të
kthyerit vullnetarë në përputhje me bazën e të
dhënave të MKK-së. MKK-ja harton raporte
tre mujore përmes sistemit të menaxhimit te
rasteve të cilat bëhen publike.
3. Procesi i tërë i integrimit të të kthyerve
menaxhohet përmes SMR nga momenti i
dorëzimit të kërkesës për asistencë, apo
which will be taken as grounds for financial
planning by the municipality in accordance
with the applicable law, MCR or potential
donors.
7. Municipal action plan includes activities
for interethnic dialogue, related to returns and
reintegration of displaced persons.
Article 8
Data management system
1. Case management system (CMS) is an
electronic system administered by MCR,
which registers, maintains, processes and
archives applications and other relevant data
about displaced persons and voluntary
returnees and their benefits.
2. MOCR, maintains for statistical and
policy purposes, electronic data for categories
of persons under its care, including displaced
persons and voluntary returnees in accordance
with the MCR database.
MCR drafts quarterly reports through case
management system which are made public.
3. The entire process of integration of
returnees is managed through CSM from the
moment of submitting the application for
projekata, koji će posluţiti kao osnov za
finansijsko planiranje od strane opštine na
osnovu vaţećeg zakona, MZP ili od
potencijalnih donatora.
7. Opštinski akcioni plan uključuje aktivnosti
za meĎu-etnički dijalog, u vezi povratka i
integracije raseljenih lica.
Ĉlan 8
Sistem upravljanja podacima
1. SUS je elektronski sistem kojim upravlja
MZP, u koji se vrši registriranje, skladištenje,
obrada i arhiviranje zahteva i drugih
relevantnih podataka o raseljenim licima i
dobrovoljnim povratnicima, kao i njihove
beneficije.
2. OKZP u statističke svrhe i politike, odrţava
elektronske podatke za kategorije lica pod
njenom zaštitom, uključujući raseljena lica i
dobrovoljne povratnike u skladu sa bazom
podataka MZP. MZP izraĎuje tromesečne
izveštaje preko sistema upravljanja sa
slučajevima koji će biti javni.
3. Celokupan proces integracije povratnika
upravlja se preko SUS-a od trenutka
podnošenja zahteva za pomoć, ili registracije
17/47
regjistrimit të kthimit e deri në mbylljen e
rastit.
4. SMR shërben si mjet për monitorimin dhe
vlerësimin e rasteve.
5. Të dhënat për personat e zhvendosur dhe të
kthyerit trajtohen në përputhje me Ligjin për
mbrojtjen e të dhënave personale.
6. Të dhënat futen në SMR nga ZKKK-ja në
përputhje me procedurat e sistemit për
menaxhimin e rasteve.
KAPITULLI III
KRITERET E PRANIMIT DHE MASAT
PËR PROMOVIMIN E KTHIMIT DHE
RI-INTEGRIMIT TË QËNDRUESHËM
Neni 9
Kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes për
asistencë
1.Kriteret e përzgjedhjes për asistencë janë:
1.1. Të plotësohet formulari për aplikim të
asistencës i cili duhet të bëhet nga ana e
personit të zhvendosur;
1.2. Personi duhet të jetë i zhvendosur si
assistance or registration of return until the
closing of the case.
4. CMS serves as a tool to monitor and assess
cases.
5. The data of displaced persons and returnees
are treated in accordance with Law on the
Protection of Personal Data.
6. Data is entered in the CMS by the MOCR
in accordance with procedures of case
management system.
CHAPTER III
ADMISSION CRITERIA AND
MEASURES FOR PROMOTION OF
SUSTAINABLE RETURNS AND
REINTEGRATION
Article 9
General criteria of selection for assistance
1. The criteria of selection for assistance are:
1.1 . An application form for assistance
should be completed by the displaced
person;
1.2 . Person must be displaced as
povratka pa do zaključivanja predmeta.
4. SUS sluţi kao sredstvo za praćenje i
procenjivanje predmeta.
5. Podaci o raseljenim licima i povratnicima
se tretiraju u skladu sa Zakonom o zaštiti
ličnih podataka.
6. Podaci se unose u SUS od strane OKZP u
skladu sa procedurama sistema o upravljanju
predmeta.
POGLAVLJE III
KRITERIJUMI PRIHVATANJA I MERE
ZA PROMOVISANJE POVRATKA I
TRAJNE REINTEGRACIJE
Ĉlan 9
Opšti kriterijumi odabira za pomoć
1. Kriterijumi odabira za pomoć su:
1.1. Popuniti obrazac za aplikaciju za
pomoć koje treba da popuni raseljeno
lice;
1.2. Lice mora biti raseljeno kao posledica
18/47
pasojë e konfliktit në mes 28 shkurtit 1998
deri me 31 mars 2004;
1.3. Personi i zhvendosur ose i kthyer nuk
posedon pronë tjetër të banueshme në
Kosovë, ose nuk ka qasje në këtë pronë,
ose nuk posedon pronë në vendin e
zhvendosjes apo dikund tjetër ose nuk e ka
shitur pronën dhe i cili nuk ka përfituar në
të kaluarën ndonjë asistencë si zgjidhje të
qëndrueshme dhe nuk ka mjete për të
gjetur zgjidhje të qëndrueshme;
1.4. Personi i zhvendosur ose i kthyeri pa
pronë dhe i cili nuk ka përfituar në të
kaluarën nga ndonjë asistencë si zgjidhje
të qëndrueshme dhe nuk ka mjete për të
gjetur zgjidhje të qëndrueshme.
Neni 10
Kriteret e asistencës sipas prioritetit dhe
cenueshmërisë
1. Gjatë procesit të caktimit të rasteve
prioritare, duhet të merren parasysh kriteret e
mëposhtme në bazë të dokumentacionit të
ofruar nga ana e aplikuesit dhe gjetjeve në
teren:
1.1. Përfituesit potencial me anëtarë me
nevoja të veçanta;
consequence of conflict between 28
February 1998 and 31 March 2004.
1.3 . Displaced person or returnee does
not possess other inhabitable property in
Kosovo, or does not have access to that
property, or does not possess any property
in the place of displacement or anywhere
else or has not sold the property and who
has not benefitted in the past any
assistance as durable solution and does
not have resources to find a durable
solution;
1.4 . Displaced person or returnee without
property and who has not benefitted in the
past from any assistance as durable
solution and does not have resources to
find durable solution.
Article 10
Assistance criteria according to priority
and vulnerability
1. During the process of determining priority
cases, the following criteria should be taken
into account based on the documentation
provided by the applicant and findings on the
field.
1.1. Potential beneficiaries with members
with special needs;
konflikta izmeĎu 28. februara 1998. do 31.
marta 2004. godine;
1.3. Raseljeno lice ili povratnik ne
poseduje drugu stambenu imovinu na
Kosovu, ili nema pristupa na tu imovinu,
ili ne poseduje imovinu u mestu raseljenja
ili negde drugde ili nije prodao imovinu i
koje nije u prošlosti koristilo neku pomoć
kao trajno rešenje i nema sredstva za
iznalaţenje trajnog rešenja;
1.4. Raseljeno lice ili povratnik bez
imovine i koje nije u prošlosti koristilo
neku pomoć kao trajno rešenje i nema
sredstva za iznalaţenje trajnog rešenja.
Ĉlan 10
Kriterijumi pomoći prema prioritetu i
ugroţenosti
1. Tokom procesa odreĎivanja prioritetnih
slučajeva, moraju se uzeti u obzir sledeći
kriterijumi na osnovu pruţene dokumentacije
od strane aplikanata i pronalaska na terenu:
1.1. Potencijalni korisnici sa članovima
sa posebnim potrebam
19/47
1.2.Përfituesit potencial me anëtarë në
gjendje të rënda shëndetësore;
1.3.Të moshuarit në cenueshmëri;
1.4.Përfituesit potencial me kryefamiljare
femra;
1.5.Përfituesit potencial nën moshën 2
vjeçare;
1.6.Përfituesit potencial pa të ardhura apo
të cilat përfitojnë nga skema e asistencës
sociale;
1.7.Përfituesit potencial pa strehim të
sigurt;
1.8.Paaftësia mentale;
1.9.Paaftësia fizike;
1.10. Gjendje serioze shëndetësore;
1.11. Niveli i të ardhurave;
1.12. Lloji i akomodimit aktual;
1.13. Femër e rrezikuar;
1.14. Prind i vetëm;
1.2. Potential beneficiaries with members
with serious health conditions;
1.3. Old vulnerable people;
1.4. Potential beneficiaries with women
head of household;
1.5. Potential beneficiaries under the age
of 2.
1.6. Potential beneficiaries without
income or who benefit from social
assistance scheme;
1.7. Potential beneficiaries without
secured housing;
1.8. Mental disability;
1.9. Physical disability;
1.10. Serious health condition;
1.11. Income level;
1.12. Type of current accommodation;
1.13. Woman at risk;
1.14. Single parent;
1.2. Potencijalni korisnici sa članovima
u teškom zdravstvenom stanju
1.3. Ugroţena stara lica
1.4. Potencijalni korisnici gde su ţene
nosioci domaćinstva
1.5. Potencijalni korisnici ispod 2 (dve)
godine starosti;
1.6. Potencijalni korisnici bez prihoda ili
koji su korisnici iz socijalnih šema;
1.7. Potencijalni korisnici bez sigurnog
stambenog smeštaja;
1.8. Mentalna nesposobnost;
1.9. Fizička nesposobnost;
1.10. Ozbiljno zdravstveno stanje;
1.11. Nivo prihoda;
1.12. Vrsta trenutnog smeštaja;
1.13. Ugroţena ţena;
1.14. Samohrani roditelj;
20/47
1.15. Fëmije të pashoqëruar/ndarë;
1.16. Fëmijë të rrezikuar;
1.17. Të moshuar të rrezikuar;
1.18. Kushtet aktuale të jetesës;
1.19. Posedimi i pronës së banueshme (në
zhvendosje dhe në vendin e origjinës ose
në ndonjë vend tjetër).
2. Vlerësimi i kritereve nga paragrafi 1 i këtij
neni, që përmbushe përfituesi potencial,
përcakton shkallën e cenueshmërisë sipas
kritereve si në vijim:
2.1. Gjendje e rëndë – nënkupton
familjen/individin qe përballet me
probleme të rënda në plotësimin e
nevojave të tyre themelore. Si rezultat
familja i plotëson kriteret për pakon e
plotë të asistencës.
2.2. Gjendje mesatare - nënkupton
familjen/individin qe është prekur në
mënyrë të konsiderueshme prandaj familja
i plotëson kriteret për pakon e pjesshme të
asistencës.
2.3. Gjendje e lehtë – nënkupton
familjen/individin qe nuk jane prioritet,
1.15. Unaccompanied/separated child;
1.16. Children at risk;
1.17. Old people at risk;
1.18. Current living conditions;
1.19. Possession of livable property (at the
place of displacement and place of origin
or any other place).
2. Assessment of criteria of paragraph 1 of
this article which potential beneficiary meets
determines level of vulnerability as per
criteria as following:
2.1 . Severe vulnerability – means
family/individual facing serious problems
in meeting their basic needs. As result the
family meets the criteria for full assistance
package.
2.2 . Moderate vulnerability – means the
family/ individual that is affected
significantly, therefore family meets the
criteria for partial assistance package.
2.3 . Low vulnerability – means family/
individual that are not a priority, but
1.15. Deca bez pratnje/odvojena;
1.16. Ugroţena deca;
1.17. Ugroţene starije osobe;
1.18. Trenutni uslovi ţivota.
1.19. Posedovanje stambene imovine (u
raseljenju ili u mestu porekla ili nekom
drugom mestu).
2. Ocenjivanje kriterijuma iz stava 1. ovog
člana, koje ispunjava potencijalni korisnik,
odreĎuje stepen ugroţenosti prema
kriterijuma kao u nastavku:
2.1. Teško stanje – znači porodica/
pojedinac koji se suočava sa ozbiljnim
problemima u ispunjavanju njihovih
osnovnih potreba. Kao rezultat toga,
porodica ispunjava kriterijume za puni
paketa pomoći.
2.2. Prosečno stanje - znači porodica /
pojedinac koji je vidno pogoĎen, stoga
porodica ispunjava kriterijume za
delimični paket pomoći.
2.3. Lakše stanje - znači porodica /
pojedinac koji nisu prioritet, ali izuzetak
21/47
por nje perjashtim mund te behet nga rasti
ne rast.
3. Asistenca e përcaktuar në këtë rregullore
ofrohet për të gjithë të zhvendosurit sipas
paragrafit 2 të këtij neni (transporti, dogana,
informata).
Neni 11
Asistenca në informata
1. Personi i zhvendosur informohet me të
drejtat dhe obligimet e tij, kushtet në vendin e
origjinës, kriteret, asistencën dhe përfitimet
tjera sipas kësaj Rregulloreje, përfshirë dhe
informata për shërbimet bazike në komunën e
destinacionit.
2. Informatat bazë u ofrohen të gjithë të
kthyerve para, gjatë dhe pas kthimit në
komunën e destinacionit në gjuhen të cilën e
kuptojnë në pajtim me ligjin përkatës për
përdorimin e gjuhëve.
3. MKK-ja në koordinim me ZKKK do ti
informojë personat e zhvendosur në lidhje me
të drejtat dhe obligimet, kushtet në vendin e
preferuar te kthimit, kriteret përzgjedhjes për
asistencë, llojet e ndihmës, procedurat e
aplikimit, afatet, si dhe të informacionit për
shërbimet bazë në komunën ku kthehet.
an exception can be made from case
to case.
3. Assistence determined in this regulation is
given for all the displaced as per paragraph 2
of this article (transport, customs,
information).
Article 11
Information assistance
1. Displaced person is informed about his
rights and obligations, conditions in the place
of origin, criteria, assistance and other
benefits according to this regulation, including
information on basic services at the
municipality of destination.
2. Basic information is provided to all
returnees before, during and after returning to
the municipality of destination in a language
they understand, in accordance with the
relevant law on use of languages.
3. MCR, in coordination with MOCR, shall
inform displaced persons about the rights and
obligations, conditions at the preferred place
of return, assistance selection criteria, type of
assistance, application procedures, deadlines
and information on basic services in the
municipality of return.
moţe biti napravljen od slučaja do slučaja.
3. Pomoć u okviru ove uredbe se pruţa za sve
raseljene iz stava 2. ovog člana (prevoz,
carina, informacije).
Ĉlan 11
Pomoć u informacijama
1. Raseljeno lice se informiše o svojim
pravima i obavezama, uslovima u mestu
porekla, kriterijumima, pomoći i drugim
koristima prema ovoj uredbi, uključujući i
informacije o osnovnim uslugama u opštini
odredišta.
2. Osnovne informacije se pruţaju svim
povratnicima, pre, za vreme i posle povratka
u opštini odredišta na jeziku koji razumeju u
skladu sa Zakonom o upotrebi jezika.
3. MZP će u koordinaciji sa OKZP
informisati raseljena lica o njihovim pravima
i obavezama, uslovima u mestu u koji bi hteli
da se vrate, o kriterijumima za izbor za
pomoć, vrstama pomoći, procedurama
prijavljivanja, rokovima, kao i o
informacijama o osnovnim uslugama u
opštini povratka.
22/47
4. Personi i zhvendosur do të pajiset me
informacionin përkatës për procesin e kthimit
përmes fletëpalosjeve informative, broshura,
fushata përmes organizatat ndërkombëtare
TV-së dhe radio, gazeta, VSHSH dhe VSHI.
5. MKK siguron krijimin e mekanizmave për
informim me institucionet ne vendet e
zhvendosjes.
Neni 12
Asistenca në transport dhe doganë
1. Personat e zhvendosur që dëshirojnë të
kthehen do të ndihmohen nga MKK-ja në
bashkëpunim me agjensionet implementuese
për aranzhimin e transportit, në qoftë se nuk
kanë mjete në dispozicion.
2. MKK-ja do të informoj doganën në lidhje
me kërkesën për kalimin e kufirit dhe
zhdoganimin e gjësendeve sipas Kodit
Doganorë.
Neni 13
Asistenca me ushqim
Pakoja bazë tre mujore e ushqimit sigurohet
në bazë të vlerësimit të të kthyerve që
konsiderohen se janë në kategorinë e rëndë
4. Displaced person will be provided with
relevant information on the return process
through information leaflets, brochures,
campaigns, through international
organizations, TV and radio, newspapers, Goand-
See and Go-and-Inform visits.
5. MCR shall make sure to establish
information mechanisms with institutions in
places of displacement.
Article 12
Transport and customs assistance
1. Displaced persons who want to return shall
be assisted by MCR in cooperation with
implementing agencies for arranging the
transport, if they do not have available
resources.
2. MCR shall inform customs about the
request to cross the border and clearance of
goods according to the Customs Code.
Article 13
Food assistance
The basic 3-month food package is provided
based on assessment of returnees considered
to be in the severe and moderate vulnerability
4. Raseljeno lice će dobiti relevantne
informacije o procesu povratka preko
informativnih letaka, brošura, kampanja,
preko meĎunarodnih organizacija, TV i
radija, novina, IVP i IIP.
5. MZP će obezbediti stvaranje mehanizama
za informisanje sa institucijama u zemljama
raseljenja.
Ĉlan 12
Pomoć u transportu i carini
1. Raseljenim licima koja ţele da se vrate
biće im pruţena pomoć od strane MZP u
saradnji sa agencijama za implementaciju za
organizovanje prevoza, ukoliko nemaju
sredstava na raspolaganju.
2. MZP će obavestiti carinu o zahtevu za
prelaz granice i ukidanju carine na stvari
prema Carinskom zakoniku.
Ĉlan 13
Pomoć u hrani
Osnovni 3 mesečni paket hrane se
obezbeĎuje na osnovu procene povratnika
koji se smatraju u da su teškoj i srednjoj
23/47
dhe të mesme të cenueshmërisë. Përmbajtja e
pakos është e përcaktuar në udhëzuesin për
zbatim të kësaj rregulloreje.
Neni 14
Asistenca me artikujt jo ushqimor
Personat e kthyer përfitojnë artikuj joushqimor,
pako higjienike, përfshirë orenditë,
lëndë djegëse për ngrohje. Përmbajtja e pakos
është e përcaktuar në udhëzuesin për zbatim
të kësaj rregulloreje.
Neni 15
Asistenca në strehim dhe banim
1. Skema e kategorive të banimit dhe
strehimit është si në vijim:
1.1. Qiraja;
1.2. Riparimet;
1.3. Ndërtimi ose rindërtimi;
1.4. Mbështetja përmes alokimit të tokës
me të drejtat e shfrytëzimit për rastet e
veçanta, sipas ligjit në fuqi për dhënien në
shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së
paluajtshme të komunës;
1.5. Mbështetja përmes programeve të
category. Contents of the package shall be
defined in the guidelines on implementation
of this Regulation.
Article 14
Assistance with non-food items
Returnees benefit non-food items, hygienic
packages, including furniture, fuel for
heating. The package content is determined in
the instruction for implementation of this
regulation.
Article 15
Sheltering and housing assistance
1. The scheme of housing and sheltering
categories is as follows:
1.1. Rent;
1.2. Repairs;
1.3. Construction or reconstruction;
1.4. Support through allocation of land
with tenure rights for special cases, in
accordance with the applicable Law on
Allocation for Use and Exchange of
Immovable Property of Municipality;
1.5. Support through social housing
kategoriji ranjivosti. Sadrţaj paketa je
utvrĎen u Uputstvu za sprovoĎenje ove
uredbe.
Ĉlan 14
Pomoć sa neprehrambenimartiklima
Povratnici dobijaju ne-prehrambene artikle,
higijenski paket, uključujući nameštaj, gorivo
zagrejanje. Sadrţaj paketa je odreĎen u
upustvu za sprovoĎenje ove uredbe.
Ĉlan 15
Pomoć u smeštaju i stanovanju
1. Šema stambenih i smeštajnih kategorija je
sledeća:
1.1.Zakupnina;
1.2.Popravke;
1.3.Izgradnja ili re-izgradnja;
1.4. Podrška kroz dodelu zemljišta s
pravom na korišćenje za specifične
slučajeve, u skladu sa vaţećim Zakonom o
davanju na korišćenju i razmeni
nepokretne opštinske imovine;
1.5. Podrška kroz programe socijalnog
24/47
banim social sipas ligjit në fuqi, deri në
zgjidhjen e qëndrueshme të banimit.
2. Qiraja ofrohet si masë e përkohshme e
akomodimit për të kthyerin deri në zgjidhjen e
qëndrueshme të banimit në rastet kur:
2.1. Nuk ka burime financiare në
dispozicion të përballojë strehimin;
2.2. Nuk ka familjar që mund t'i
akomodojnë të kthyerit;
2.3. Nuk ka pronë banimi në dispozicion;
2.4. Prona është në dispozicion, por nuk
është menjëherë e qasshme për shkak të riposedimit
të pronës, riparimit ose (ri)
ndërtimit;
2.5. Qiraja për të kthyerit e kategorizuar
në kategorinë e rëndë jepet për periudhën
nga 3 deri në 12 muaj, varësisht nga
kapacitetet financiare;
2.6. Pas kalimit të afatit për akomodim,
komuna përkatëse në pajtim me ligjin në
fuqi siguron strehim përmes programeve
të strehimit social sipas ligjit në fuqi.
programs according to the applicable law,
until the durable solution of housing.
2. Rent is provided as temporary
accommodation measure for returnees until
durable solution on housing in cases when:
2.1. There are no financial resources
available to afford housing;
2.2. There are no family members that
could accommodate returnees;
2.3. There is no housing property
available;
2.4. Property is available but is not
immediately accessible due to repossession
of the property, renovation or
(re)construction;
2.5. Rent for returnees of serious category
is provided for a period between 3 and 12
months, subject to financial capacities;
2.6. Upon expiry of deadline for
accommodation, relevant municipality in
accordance with the applicable law shall
provide sheltering through social housing
programs according to the applicable law.
stanovanja prema vaţećem zakonu, do
odrţivog rešenja za stanovanje;
2. Kirija se pruţa kao privremena mera za
smeštaj povratnika do odrţivog stambenog
rešenja u slučajevima kada:
2.1. Nema finansijskih sredstava na
raspolaganju za pokrivanje smeštajnih
troškova;
2.2. Ne postoji porodica koja moţe da
primi povratnike;
2.3. Nema stambenu imovinu na
raspolaganju;
2.4. Imovina je na raspolaganju, ali nije
odmah dostupna zbog povratka imovine,
popravke ili (re) izgradnje;
2.5. Zakupnina za povratnike kategorisane
u teškoj kategoriji daje se za period od 3
do 12 meseci, u zavisnosti od finansijskih
mogućnosti;
2.6. Nakon isteka roka za smeštaj, nadleţna
opština u skladu sa vaţećim zakonom
osigurava smeštaj kroz programe socijalnog
smeštaja prema vaţećem zakonu.
25/47
3. Asistenca për riparime të hapësirës së
banimit sipas vlerësimit i ofrohet:
3.1. Të kthyerve që konsiderohen në
kategorinë e rëndë ju epët ndihma në
formë të materialit ndërtimorë dhe të
punës.
3.2. Të kthyerve që konsiderohen në
kategorinë e mesme ju epët ndihma në
formë të materialit ndërtimorë. Të
kthyerve që konsiderohen në kategorinë e
ulët nuk mund të marrin këtë lloj të
asistencës.
4. Ndërtimi dhe rindërtimi i njësive të banimit
ju ofrohet:
4.1. Të kthyerve dhe personave të
zhvendosur pronat e të cilëve janë
vlerësuar se kanë dëmtime të
konsiderueshme ose janë tërësisht të
dëmtuara dhe të cilat nuk mund të
riparohen, ku kërkohet rrënimi i tyre;
4.2. Të kthyerit që konsiderohen në
kategorinë e rëndë marrin material
ndërtimorë dhe të punës;
4.3. Të kthyerit që konsiderohen në
kategorinë e mesme marrin vetëm material
3. Assistance for housing repair according to
assessment is provided to:
3.1. Returnees who are considered in
severe category are provided assistance
with construction material and labour
support;
3.2. Returnees who are considered in
moderate category are provided assistance
with construction material. Returnees who
are considered in the low category cannot
get this type of assistance.
4. Construction and reconstruction of housing
units is provided to:
4.1. Returnees and displaced persons
whose properties are assessed to have
considerable damages or completely
damaged and which cannot be repaired,
they need to be demolished;
4.2. Returnees who are considered to be in
severe category receive construction
material and labour support.
4.3. Returnees who are considered in
moderate category receive only
3. Pomoć za renoviranje stambenog prostora
prema procenjivanju nudi se:
3.1. Povratnicima koji se smatraju u teškoj
kategoriji daje se pomoć u vidu
graĎevinskog materijala i radne snage.
3.2. Povratnicima koji se smatraju u
srednjoj kategoriji dobijaju pomoć u vidu
graĎevinskog materijala. Povratnici koji se
smatraju u niskoj kategoriji ne mogu da
dobiju ovu vrstu pomoći.
4. Izgradnja i rekonstrukcija stambenih
jedinica se daje:
4.1. Povratnicima i raseljenim licima čija
imovina se procenjuje da ima značajnu
štetu ili je potpuno oštećena i ne moţe se
popraviti, pri čemu se zahteva njihovo
rušenje;
4.2. Povratnici koji se smatraju u teškoj
kategoriji dobijaju graĎevinski materijal i
radnu snagu.
4.3. Povratnici koji se smatraju u srednjoj
kategoriji dobijaju samo graĎevinski
26/47
ndërtimorë.
4.4. Të kthyerve që konsiderohen në
kategorinë e ulët nuk mund të marrin këtë
lloj të asistencës.
5. Të kthyerit pa pronë dhe të cilët jetonin në
pronat shoqërore apo vendbanime joformale
para zhvendosjes trajtohen si në vijim:
5.1. Të kthyerit që konsiderohen në
kategorinë e rëndë përfitojnë nga alokimi i
tokës komunale me të drejta të
shfrytëzimit për një afat të caktuar sipas
Ligjit përkatës për Dhënien në Shfrytëzim
dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të
Komunës dhe nga asistenca e plotë e
ndërtimit në përputhje me paragrafin 4
nënparagrafin 4.1 të këtij neni;
5.2 Të kthyerit që konsiderohen në
kategorinë e mesme përfitojnë nga alokimi
i tokës komunale me të drejta të
shfrytëzimit për një afat të caktuar sipas
Ligjit përkatës për Dhënien në Shfrytëzim
dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të
Komunës dhe nga asistenca e ndërtimit në
përputhje me paragrafin 4 nënparagrafi 4.2
të këtij neni.
5.3. Të kthyerit që konsiderohen në
construction material.
4.4. Returnees who are considered in the
low category cannot receive this type of
assistance.
5. Returnees without property and who used
to live in socially owned properties or
informal settlements before displacement
shall be treated as follows:
5.1. Returnees considered in the severe
category benefit from municipal land
allocation with the right of use for a
specific time according to the Law on
Allocation for Use and Exchange of
Immovable Property of Municipality and
from full construction assistance, in
accordance with paragraph 4, subparagraph
4.1 of this Article;
5.2. Returnees considered in the
moderate category benefit from municipal
land allocation with the right of use for a
specific time, according to the Law on
Allocation for Use and Exchange of
Immovable Property of Municipality and
from construction assistance in
accordance with paragraph 4, subparagraph
4.2 of this Article.
5.3. Returnees considered in low
materijal.
4.4. Povratnici koji se smatraju u niskoj
kategoriji ne mogu da dobiju ovu vritu
pomoći.
5. Povratnici bez imovine i koji su ţiveli u
neformalnim naseljima ili društvenoj imovini
pre preseljenja tretiraju se na sledeći način:
5.1. Povratnici koji se smatraju u teškoj
kategoriji imaju dobit od dodele
opštinskog zemljišta s pravom korišćenja
na odreĎeni vremenski period shodno
odgovarajućem Zakonu o davanju na
korišćenje i razmenu nepokretne opštinske
imovine i od kompletne pomoći za
izgradnju, u skladu sa stavom 4 pod stav
4.1. ovog člana;
5.2. Povratnici koji se smatraju u srednjoj
kategoriji dobijaju kroz dodelu opštinskog
zemljišta s pravom korišćenja na odreĎeni
vremenski period shodno odgovarajućem
Zakonu o davanju na korišćenje i razmenu
nepokretne opštinske imovine i pomoći za
izgradnju, u skladu sa stavom 4 pod stav
4.2 ovog člana.
5.3. Povratnici koji se smatraju u niskoj
27/47
kategorinë të ulët përfitojnë nga alokimi i
tokës komunale me të drejtat e
shfrytëzimit për një afat të caktuar sipas
Ligjit përkatës për Dhënien në Shfrytëzim
dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të
Komunës.
5.4 Zgjidhjet e qëndrueshme të banimit
për të kthyerit pa pronë që janë në nevojë
identifikohen edhe nga komuna në pajtim
me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale dhe
legjislacionin në fuqi.
6. Të kthyerit që përfitojnë nga paragrafët 2,
3, 4 dhe 5 të këtij neni, mund të strehojnë të
kthyerit tjerë vullnetarë dhe të sigurojnë
strehim të përkohshëm deri sa të përmbushen
kushtet e tyre të banimit.
7. Përfituesit e asistencës në strehim dhe
banim do të nënshkruajnë marrëveshjen me
MKK-në dhe komunën për rindërtim,
rinovim, asistencë me qira dhe asistencë në
material ndërtimor. Përmbajtja e asistencës në
strehim është e përcaktuar në udhëzuesin për
zbatim të kësaj rregulloreje.
category benefit from municipal land
allocation with the right of use for a
specific time according to the Law on
Allocation for Use and Exchange of
Immovable Property of Municipality.
5.4. Durable housing solutions for
returnees without properties who are in
need are also identified by the
municipality in accordance with the Law
on Local Self-Government and applicable
legislation.
6. Returnees who benefit under paragraph 2,
3, 4 and 5 of this Article may shelter other
voluntary returnees and provide temporary
shelter until their housing conditions are
fulfilled.
7. Beneficiaries of accommodation and
housing assistance shall sign an agreement
with MCR and municipality for
reconstruction, repair, rental assistance and
construction material assistance. Content of
the assistance for housing is determined in the
instruction for implementation of this
regulation.
kategoriji imaju dobit od dodele
opštinskog zemljišta s pravom korišćenja
na odreĎeni vremenski period shodno
odgovarajućem Zakonu o davanju na
korišćenje i razmenu nepokretne opštinske
imovine.
5.4 Odrţiva stambena rešenja za
povratnike bez imovine koji su u potrebi
identifikuju se i od strane opštine u skladu
sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i
vaţećem zakonodavstvu.
6. Povratnici koji imaju dobit iz stavova 2, 3,
4 i 5 ovog člana, mogu da prime ostale
dobrovoljne povratnike i da obezbede
privremeni smeštaj do ispunjavanja njihovih
uslova stanovanja.
7. Korisnici pomoći na smeštaj i stanovanje
će potpisati ugovor sa MZP i opštinom za reizgradnju,
renoviranje, pomoći na zakupninu
i pomoć u graĎevinskom materijalu. Sadrţaj
pomoći za smeštaj je odreĎen u upustvo za
sprovoĎenje ove uredbe.
28/47
Neni 16
Taksat për shërbime komunale
Personat e zhvendosur të cilat përfitojnë nga
asistenca e kthimit ju sigurohet mbulimi i
shpenzimeve për kyçje në rrjetin e energjisë
elektrike, ujësjellësit dhe të kanalizimit. Këto
shpenzime përllogaritën në kuadër të (ri)
ndërtimit të objekteve për banim.
Neni 17
Integrimi ekonomik dhe social
1. Mbështetja për integrim ekonomik
sigurohet në bazë të nevojave dhe si pjesë e
programeve më të gjera për jetesë dhe
mirëqenie socio-ekonomike të përcaktuara
nga Plani Komunal i Veprimit, sipas nenit 7 të
kësaj Rregulloreje.
2. Personat e zhvendosur informohen nga
ZKKK-ja për mundësinë e përkrahjes për
aftësim profesionale dhe shkollim për të rritur
në rast nevoje me qëllim të përgatitjes për
tregun e punës.
3. ZKKK-ja e referon të kthyerin të
regjistrohen në Zyrën për Punësim si
punëkërkues e cila në rast nevoje i referon në
Qendrën për Aftësim Profesional.
4. ZKKK do ti informoje të kthyerit për
Article 16
Municipal Service Fees
Costs for connection to the electricity
network, water supply and sewerage for
displaced persons benefitting from returns
assistance shall be covered. These costs are
calculated under the (re)construction of
housing buildings.
Article 17
Economic and social integration
1. Support for economic integration is
provided based on the needs and as part of
broader programs for livelihood and socioeconomic
welfare defined in Municipal
Action Plan, according to Article 7 of this
Regulation.
2. Displaced persons are informed by the
MOCR on possibilities of support for
vocational training and education for adults if
needed in order to prepare them for the labour
market.
3. MOCR refers the returnee to register as
jobseeker with Employment Office, which if
needed refers them to Vocational Training
Center.
4. MOCR shall inform returnees about
Ĉlan 16
Naknade za komunalne usluge
Raseljenim licima koja dobiju pomoć pri
povratku obezbeĎuje se pokrivanje troškova
za priključenje na elektroenergetsku,
vodovodnu i kanalizacionu mreţu.
Ovi troškovi se obračunavaju u okviru
ponovne izgradnje stambenih objekata.
Ĉlan 17
Ekonomska i socijalna integracija
1. Podrška za ekonomsku integraciju se
obezbeĎuje u skladu sa potrebama i kao deo
širih programa za ţivot i socio-ekonomsko
blagostanje, utvrĎenih Opštinskim akcionim
planom, shodno člana 7 ove uredbe.
2. Raseljena lica se obaveštavaju od strane
OKZP o mogućnosti podrške stručnog
osposobljavanja i usavršavanja i obrazovanja
za odrasle, ako je to potrebno, u cilju
pripremanja za trţište rada.
3. OKZP referiše povratnika da se registruje
u Kancelariji za zapošljavanje, kao osobe
koje traţe posao, koja ih, ukoliko je potrebno,
referiše Centru za stručno osposobljavanje.
4. OKZP će informisati povratnike o školama
29/47
shkollat ne komunën e kthimit dhe do ti
përkrahë fëmijët në qasjen ne arsimim.
5. Të kthyerit që konsiderohen në kategorinë
e rëndë dhe të mesme të moshës madhore dhe
të aftë për punë përfitojnë nga asistenca në
formën e garantëve që gjenerojnë të ardhura
në përputhje me nevojat e tyre të vlerësuara,
shkathtësitë dhe kapacitetet.
6. Në rast të kthimit të një grupi të familjeve
që konsiderohen në kategorinë e rëndë dhe të
mesme, dhe në bazë të nevojave, aftësive dhe
kapaciteteve të tyre mund të përfitojnë nga
asistenca në formë të një granti për
komunitetet.
Neni 18
Detyrimet e përfituesve
1. Detyrimet e personave të zhvendosur dhe të
të kthyerve janë:
1.1. Të shfrytëzojnë asistencën vetëm në
përputhje me kërkesat e miratuara dhe në
harmoni me kthimin e qëndrueshëm;
1.2. Përfituesit e banimit nëpërmjet qirasë
detyrohen të shfrytëzojnë hapësirën për
periudhën e përcaktuar me këtë rregullore
dhe në pajtim me kushtet e përcaktuara në
kontratë;
schools in the municipality of return and shall
support children to access education.
5. Returnees considered in severe and
moderate category who are adult and able to
work benefit from social assistance in the
form of income generation grants in
accordance with their assessed needs,
skilesand capacities.
6. In case of return of a group of families
considered in severe and moderate category,
and based on their needs, skills and capacities
they can benefit from assistance in the form
of a community grant.
Article 18
Beneficiary obligations
1. The obligations of displaced persons and
returnees are:
1.1 . To use assistance only in accordance
with approved requirements and in line
with durable returns.
1.2 .Beneficiaries of housing through rent
are required to use the space for the period
stipulated in this Regulation and in
accordance with set conditions in the
contact.
u opštini povratka i podrţaće decu u pristupu
obrazovanju.
5. Povratnici koji se smatraju u teškoj i
srednjoj kategoriji, punoletni i sposobni za
rad, dobijaju pomoć u obliku grantova koji
stvaraju dohodak u skladu sa njihovim
procenjenim potrebama, veštinama
ikapacitetima.
6. U slučaju povratka grupe porodica koje se
smatraju u teškoj i srednjoj kategoriji, i u
skladu sa njihovim potrebama, mogućnostima
i kapacitetima mogu imati koristi od pomoći u
vidu granta za zajednice.
Ĉlan 18
Obaveze korisnika
1. Obaveze raseljenih lica i povratnika su:
1.1. Koristiti pomoć samo u skladu sa
usvojenim zahtevima i u skladu sa
odrţivim povratkom;
1.2. Korisnici stanovanja preko zakupa
primorani su da koriste prostor za period
utvrĎen ovom uredbom i u skladu sa
uslovima navedenim u ugovoru;
30/47
1.3. Përfituesit e rindërtimit ose rinovimit
të shtëpive dhe asistencës në riparim,
detyrohen të respektojnë kushtet e
përcaktuara në këtë rregullore;
1.4. Përfituesit e banimit social detyrohen
të respektojnë kushtet e përcaktuara sipas
ligjit në fuqi;
1.5. Përfituesit e asistencës për ri-integrim
ekonomik detyrohen të përdorin
mjetet/fondet e siguruara vetëm për
qëllimin e specifikuar.
Neni 19
Regjistrimi civil
ZKKK-ja këshillon dhe ndihmon të kthyerit
dhe personat e zhvendosur të marrin
dokumentet personale të identifikimit nga
Zyra e Gjendjes Civile dhe Zyra e
Regjistrimit Civil në përputhje me ligjin në
fuqi.
Neni 20
Përgjegjësia e mbikëqyrjes dhe reintegrimit
1. ZKKK-ja mbikëqyrë dhe raporton për
progresin e arritur në fushën e të drejtave të
komuniteteve, qasjes së tyre të barabartë në
1.3 . Beneficiaries of house reconstruction
or repair assistance are required to respect
conditions set in this Regulation;
1.4 . Beneficiaries of social housing are
required to respect conditions defined in
the applicable law;
1.5 . Beneficiaries of assistance for
economic reintegration are required to use
provided resources/funds only for the
specified purpose.
Article 19
Civil registration
MOCR shall advise and assist returnees and
displaced persons to obtain personal
identification documents from the Civil Status
Office and Civil Registration Office in
accordance with the applicable law.
Article 20
Oversight and integration responsibility
1. MOCR shall oversee and report on the
progress achieved in the field of community
rights, their equal access to municipal
1.3. Korisnici re-izgradnje ili renoviranja
kuća i pomoći popravke, duţni su da
poštuju uslove utvrĎene ovom uredbom;
1.4. Korisnici socijalnih stanova duţni su
da poštuju uslove propisane vaţećim
zakonom;
1.5. Korisnici pomoći za ekonomsku
ponovnu integraciju duţni su da koriste
obezbeĎena sredstva / fondove samo u
navedenu svrhu.
Ĉlan 19
Civilna registracija
OKZP savetuje i pomaţe povratnicima i
raseljenim licima da dobiju lična
identifikaciona dokumenta iz Kancelarije
civilnog statusa i Kancelarije za civilnu
registraciju u skladu sa vaţećim zakonom.
Ĉlan 20
Odgovornost nadzora i integracije
1. OKZP nadgleda i izveštava o napretku koji
je postignut u oblasti prava zajednica, njihov
jednak pristup opštinskim sluţbama, povratak
31/47
shërbimet komunale, kthim dhe ri-integrim,
sipas Rregullores për Zyrat Komunale për
Komunitete dhe Kthim.
2. ZKKK-ja regjistron të gjithë të kthyerit në
SMR.
3.ZKKK-ja zhvillon intervista periodike për
monitorimin e të drejtave të njeriut me të
kthyerit dhe shqyrton nivelin e ri-integrimit,
duke përfshirë qasjen e plotë dhe jodiskriminuese
në të drejtat politike, civile,
sociale, ekonomike dhe kulturore dhe
restaurimin e mbrojtjes kombëtare, për të
adresuar problemet e identifikuara dhe për të
raportuar drejtë.
4. ZKKK-ja do të krijon dhe mbanë kontakte
të rregullta me personat e zhvendosur dhe të
kthyerit si dhe promovojë dhe mbrojë të
drejtat dhe qasjen e barabartë në shërbimet
publike.
5. Të kthyerit pajisen me informacionin e
duhur, me udhëzime dhe këshilla lidhur me
qasjen në shërbime sociale, shëndetësore,
arsimore dhe shërbime tjera publike nga ana e
ZKKK-së.
6. ZKKK-ja duhet të raportoj në baza të
rregullta vjetore për çështjet e kthimit dhe riintegrimit
të personave të zhvendosur tek
services, returns and reintegration according
to Regulation on Municipal Offices for
Communities and Returns.
2. MOCR registers all returnees in DMS.
3. MOCR conducts periodic interviews with
returnees to monitor human rights and
reviews the level of reintegration, including
full and non-discriminatory access to
political, civil, social, economic and cultural
rights and restoration of national protection,
in order to address identified problems and
report fairly.
4. MOCR shall establish and maintain regular
contacts with displaced persons and returnees
and promote and protect rights and equal
access to public services.
5. Returnees shall receive proper information,
guidance and advice from the MOCR
concerning access to social services, health,
education and other public services.
6. MOCR should report to the MCR on
regular annual basis on issues of return and
reintegration of displaced persons.
i re-integraciju, prema Uredbi za opštinske
kancelarije za zajednice i povratak.
2. OKZP registruje sve povratnike u SUR.
3. OKZP periodično obavlja intervjue za
praćenje ljudskih prava povratnika i razmatra
nivo integracije, uključujući potpun pristup i
ne-diskriminaciju u politička, graĎanska,
društvena, ekonomska i kulturna prava i
restauraciju nacionalne zaštite, za rešavanje
problema koji su identifikovani i adekvatno
izveštavanje.
4. OKZP će uspostaviti i odrţavati redovne
kontakte sa raseljenim licima i povratnicima,
kao i promovisati i zaštititi prava i jednak
pristup javnim sluţbama.
5.Povratnici dobijaju odgovarajuće
informacije, uz smernice i savete u vezi sa
pristupom socijalnim uslugama, zdravstvu,
obrazovanju i drugim javnim sluţbama od
strane OKZP.
6. OKZP treba da na redovnoj godišnjoj
osnov izveštava o pitanjima povratka i reintegracije
raseljenih lica u MZP.
32/47
MKK-ja.
KAPITULLI IV
INSTITUCIONET DHE MEKANIZMAT
Neni 21
Ministria për Komunitete dhe Kthim
Ministria për Komunitete dhe Kthim,
mandatin dhe kompetencat e saj i ushtron
sipas shtojcës 15 të Rregullores nr. 02/2011
për fushat e përgjegjësisë administrative të
Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive
(22.03.2011).
Neni 22
Bashkëpunimi ndërinstitucional në
procesin e kthimit
1. Koordinimi dhe bashkëpunimi në mes të
MKK-së dhe nivelit lokal bëhet përmes
zyrtarëve ekzistues të caktuar për koordinim
rajonal.
2. Në pajtim me këtë rregullore dhe me nenin
57 të ligjit nr.03/L-189 për administratën
shtetërore të Republikës së Kosovës sigurohet
bashkëpunimi, bashkërendimi, komunikimi
efektiv ndërmjet MMK-së, ZKKK-së dhe
drejtorive përkatëse komunale.
3. MKK-ja ofron udhëzime dhe këshilla për
CHAPTER IV
INSTITUTIONS AND MECHANISMS
Article 21
Ministry for Communities and Return
Ministry for Communities and Return, its
mandate and powers exercises under Annex
15 of the Regulation no. 02/2011 for fields of
administrative responsibility of the Office of
the Prime Minister and Ministries
(22.03.2011).
Article 22
Inter-institutional cooperation in returns
process
1. Coordination and cooperation between the
MCR and local level is conducted through
existing officials assigned for regional
coordination.
2. In accordance with this Regulation and
Article 57 of Law No. 03 / L-189 for the state
administration of Kosovo is ensured effective
cooperation, coordination and communication
between the MCR, MOCR and relevant
municipal departments.
3. MCR shall provide significant guidance
POGLAVLJE IV
INSTITUCIJE I MEHANIZMI
Ĉlan 21
Ministarstvo za Zajednice i Povratak
Ministarstvo za zajednice i povratak, njen
mandat i ovlašćenja vrši u skladu sa Aneksom
15 Uredbe br. 02/2011 za oblasti
administrativnih odgovornosti Kancelarije
premijera i ministarstva (22.03.2011).
Ĉlan 22
Među-institucionalna saradnja u procesu
Povratka
1. Koordinacija i saradnja izmeĎu MZP i
lokalnog nivoa vrši se putem postojećih
sluţbenika angaţovanih u regionalnoj
saradnji.
2. U skladu sa ovom uredbom i sa članom 57
Zakona br. 03/Z-189 za drţavnu
administraciju Republike Kosovo, osigurava
se saradnja, koordinacija, efikasna
komunikacija izmeĎu MZP, OKZP i
relevantnih opštinskih odeljenja.
3. MZP pruţa smislene smernice i savete
33/47
komunat në lidhje me zhvillimin e politikave,
strategjive dhe projekteve për kthim, si dhe të
sigurojë komunikim efektiv ndërmjet
strukturave qendrore dhe komunale për t‟i
mundësuar të gjithë akterëve që të
kontribuojnë në këtë proces.
4. MKK-ja ne koordinim me ZKKK-të do të
kenë aktivitete efektive të informimit të
personave të zhvendosur, përfshirë dhe vizitat
shko-dhe-shih dhe shko-dhe-informohu, si
dhe të lehtësohet kontakti, dialogu dhe ndarja
e informatave ndërmjet MKK-së, komunës,
komunitetit pritës dhe personave e
zhvendosur dhe personave të kthyer.
5. Të ndërmerren hapat për të siguruar që
komunat informohen nga MKK në mënyrë
sistematike dhe në kohë, lidhur me ardhjen e
personave të zhvendosur, fushën e tyre të
përgjegjësisë dhe procedurat që duhet të
ndiqen për procesin e kthimit vullnetar.
6. MKK, përmes zyrtarëve për koordinim
rajonal është përgjegjës për:
6.1. Pjesëmarrje në Komisionin Komunal
për Kthim;
6.2. Koordinimin e procesit të kthimit dhe
ri-integrimin e personave të zhvendosur;
6.3. Verifikimin e rasteve për të vlerësua
and advices to municipalities on development
of return policies, strategies and projects and
ensure effective communication between
central and municipal structures to enable all
actors to contribute to this process;
4. MCR, in coordination with MOCR shall
conduct effective information activities
towards displaced persons, including through
Go-and-see and Go-and-inform visits, and
facilitate contact, dialogue and information
exchange between MCR, municipality, host
community and displaced persons and
returnees.
5. Undertaking steps to ensure that
municipalities are systematically and timely
informed by the MCR about the arrival of
displaced persons, their area of responsibility
and procedures that should be followed for
voluntary returns process.
6. MCR, through regional coordination
officers, is responsible for:
6.1. Participation in Municipal
Commission on Returns;
6.2. Coordination of process of returns
and reintegration of displaced persons;
6.3. Verification of cases to assess the
opštinama u vezi sa razvojem politika,
strategija i projekata za povratak i osigurava
efikasnu komunikaciju izmeĎu centralnih i
opštinskih struktura, kako bi se omogućilo
svim akterima da daju svoj doprinos u ovom
procesu;
4. MZP u koordinaciji sa OKZP-om će imati
efektivne aktivnosti informisanje raseljenih
lica, uključujući i idi-vidi i idi-i-informiši
posete, kao i olakšavanje kontakta, dijalog i
razmenu informacija izmeĎu MZP-a, opštine,
primajuće zajednice i povratničkih raseljenih
lica.
5. Preduzeti korake kako bi se osiguralo da se
opštine obaveštavaju od strane MZP na
sistematičan i blagovremen način, u vezi sa
dolaskom raseljenih lica, njihovoj oblasti
odgovornosti i o procedurama koje treba
slediti za dobrovoljni proces povratka.
6. MZP, preko sluţbenika za regionalnu
koordinaciju je odgovorno za:
6.1. Učešće u Opštinskoj komisiji za
povratak;
6.2. Koordinaciju procesa povratka i
ponovne integracije raseljenih lica;
6.3. Verifikaciju slučajeva za
34/47
nivelin e integrimit në teren në
bashkëpunim me ZKKK;
6.4. Monitorimin dhe ofrimin e
komenteve që kanë të bëjnë me kthimin,
në bashkëpunim me ZKKK-të;
6.5. Monitorimin e shpërndarjes së
asistencës në bashkëpunim me ZKKK-të;
6.6. MKK dhe komuna duhet të zhvillojnë
aktivitete standarde për të nxitë dialog
ndëretnik me komunitetin pritës.
7. MKK në koordinim dhe bashkëpunim me
komunën konsolidojnë listën e personave të
zhvendosur si kategori e personave të
përjashtuar nga taksat komunale për prone,
duke përfshirë përjashtim nga taksa komunale
për pronën e uzurpuar apo edhe të dëmtuar.
Neni 23
Zyra Komunale për Komunitete dhe
Kthim
1. Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete
vepron në përputhje me Rregulloren Nr.
02/2010 për Zyrat Komunale për Komunitete
dhe Kthim dhe është përgjegjëse për të:
1.1. Krijimi dhe mbajtja e kontakteve të
level of integration in the field, in
cooperation with MOCRs;
6.4. Monitoring and providing comments
regarding returns, in cooperation with
MOCRs;
6.5. Monitoring the distribution of
assistance in cooperation with MOCRs;
6.6. MCR and municipalities shall
conduct standard activities to encourage
interethnic dialogue with host community.
7. MCR in coordination and cooperation with
municipalities shall consolidate the list of
displaced persons as category of persons
exempted from municipal property tax,
including exemption from municipal property
tax for occupied or damaged properties.
Article 23
Municipal Office for Communities and
Returns
1. Municipal Office for Communities and
Returns (MOCR) acts in accordance with
Regulation No. 02/2010 on Municipal Offices
for Communities and Returns and is
responsible for:
1.1. Establishing and maintaining regular
procenjivanje nivoa integracije na terenu u
saradnji sa OKZP;
6.4. Praćenje i dostavljanje komentara koji
se odnose na povratak, u saradnji sa
OKZP;
6.5. Praćenje distribuiranja pomoći u
saradnji sa OKZP;
6.6. MZP i opština treba da razvijaju
standardne aktivnosti na promociji meĎuetničkog
dijaloga sa prihvatnom
zajednicom.
7. MZP u koordinaciji i saradnji sa opštinom
sastavljaju spisak raseljenih lica, kao
kategorija lica izuzetih od opštinskih poreza
na imovinu, uključujući oslobaĎanje od
opštinskog poreza na uzurpiranu ili oštećenu
imovinu.
Ĉlan 23
Opštinska kancelarija za zajednice i
Povratak
1. Opštinska kancelarija za zajednice i
povratak (OKZP) radi u skladu sa Uredbom
Br. 02/2010 za opštinske kancelarije za
zajednice i povratak i odgovorna je za:
1.1. Uspostavljanje i odrţavanje redovnih
35/47
rregullta me personat e zhvendosur, të
kthyerit, personat e riatdhesuar, komunat
dhe autoritetet në territorin e të cilave
banojnë personat e zhvendosur dhe
personat që mund të riatdhesohen,
komunitetet pranuese dhe institucionet
komunale;
1.2. Ngritja e vetëdije s dhe përhapja e
informatave për të drejtat e personave të
zhvendosur, të kthyerve dhe personave të
riatdhesuar;
1.3. Vlerësimi i nevojave specifike të
personave të kthyer dhe të atyre që mund
të kthehen ose të riatdhesohen në komunë;
1.4. Këshillimi i shefit të Zyrës lidhur me
obligimet e komunës për të mbrojtur dhe
promovuar të drejtat dhe interesat e
personave të zhvendosur dhe të personave
që kthehen ose riatdhesohen në komunë;
1.5. Mundësimi i qasjes së personave të
zhvendosur dhe të personave që kthehen
ose riatdhesohen në komunë në shërbime
publike;
1.6. Zhvillimi, zbatimi dhe mbikëqyrja e
projekteve që kanë për qëllim mbrojtjen e
të drejtave dhe interesave të personave të
zhvendosur dhe të personave që kthehen
contacts with displaced persons, returnees,
repatriated persons, municipalities and
authorities in whose territory are residing
displaced persons and persons that could
be repatriated, host communities and
municipal institutions;
1.2. Increasing awareness and distributing
information on the rights of displaced
persons, returnees and repatriated persons;
1.3. Assessing specific needs of returnees
and of those who may return or be
repatriated in the municipality;
1.4. Advising the head of office
concerning obligations of municipality to
protect and promote rights and interests of
displaced persons and persons who return
or who are repatriated to the municipality;
1.5. Enabling access to public services for
the displaced persons and persons who
return or who are repatriated to the
municipality;
1.6. Developing, implementing and
overseeing projects that aim to protect the
rights and interests of displaced persons
and persons who return or who are
kontakata sa raseljenim licima,
povratnicima, repatriranim licima,
opštinama i organima vlasti na čijoj
teritoriji borave raseljena lica, koja se
mogu repatrirati, prihvatne zajednice i
opštinske institucije;
1.2. Podizanje svesti i širenje informacija
o pravima raseljenih lica, povratnika i
repatriranih lica;
1.3. Procena specifičnih potreba
povratnika i onih koji mogu da se vrate ili
repatriraju u opštini;
1.4. Savetovanje šefa kancelarije u vezi sa
obavezama opštine da zaštiti i promoviše
prava i interese raseljenih lica i povratnika
ili repatriranih lica u opštini;
1.5. Omogućavanje pristupa raseljenim
licima i vraćenim ili repatriranim licima u
opštini u javnim sluţbama;
1.6. Razvoj, sprovoĎenje i nadgledanje
projekata usmerenih na zaštitu prava i
interesa raseljenih lica i vraćenih ili lica
koja se repatriraju u opštini;
36/47
ose riatdhesohen në komunë;
1.7. Ndihma për shefin e Zyrës për t‟u
ndërlidhur me institucionet e qeverisë
qendrore, organizatat ndërkombëtare dhe
organizatat e shoqërisë civile;
1.8. Mbikëqyrja e mbrojtjes dhe
promovimit të të drejtave të personave të
zhvendosur dhe të personave të kthyer dhe
të riatdhesuar në komunë nga ana e
autoriteteve komunale dhe qendrore që
ofrojnë shërbime në nivelin lokal;
1.9. Planifikimi dhe mundësimi i punës
dhe organizimit të Grupit Punues
Komunal për Kthim;
1.10. Dorëzimi i raporteve të rregullta tek
koordinatori i Njësisë dhe/ose tek shefi i
Zyrës.
1.11. ZKKK-ja i ndihmon dhe këshillon të
kthyerit në plotësimin e dokumenteve të
nevojshme për aplikimin për ndihmë për
strehim dhe për qasje në shërbimet
publike.
repatriated in the municipality;
1.7. Assisting the head of office to liaise
with central government institutions,
international organizations and civil
society organizations;
1.8. Overseeing the protection and
promotion of rights of displaced persons,
returnees and repatriated persons to the
municipality by the municipal and central
authorities that provide services at the
local level;
1.9. Planning and facilitating the work and
organization of Municipal Working Group
on Returns;
1.10. Submitting regular reports to Unit
coordinator and/or to head of Office.
1.11. MOCR assists and advises returnees
in completing necessary documents to
apply for housing assistance and access to
public services.
1.7. Pomoć za šefa Kancelarije za
povezivanje sa centralnim institucijama
vlasti, meĎunarodnim organizacijama i
organizacija civilnog društva;
1.8. Nadzor zaštite i unapreĎenja prava
raseljenih lica i povratnika i vraćenih i
repatriranih lica u opštini od strane
lokalnih i centralnih organa vlasti koji
pruţaju usluge na lokalnom nivou;
1.9. Planiranje i omogućavanje rada i
organizovanja Opštinske radne grupe za
povratak;
1.10. Podnošenje redovnih izvještaja
koordinatoru jedinice i / ili šefu
kancelarije.
1.11. OKZP pomaţe i savetuje povratnike
u ispunjavanju neophodnih dokumenata da
se prijave za pomoć za stanovanje i
pristupa javnim uslugama.
37/47
Neni 24
Komisioni Komunal për Kthim
1. Komisioni Komunal për Kthim është organ
rekomandues për rastet si në vijim:
1.1. Riparimet;
1.2. Ndërtimin;
1.3. Rindërtimin;
1.4. Materiali ndërtimorë;
1.5. Pakot ushqimore;
1.6. Artikuj jo-ushqimor;
1.7. Pakot higjienike;
1.8. Orenditë shtëpiake;
1.9. Lëndët djegëse për ngrohje;
1.10. Qiraja;
1.11. Alokimin e tokës me të drejtat e
shfrytëzimit për rastet e veçanta, sipas
Ligjit në fuqi për Dhënien në Shfrytëzim
dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të
Komunës.
Article 24
Municipal Commission on Returns
1. Municipal Returns Commission is a
recommending body for the following cases:
1.1. Repairs;
1.2. Construction;
1.3. Reconstruction;
1.4. Construction material;
1.5. Food packages;
1.6. Non-food items;
1.7. Hygienic packages;
1.8. Home furniture;
1.9. Heating fuel;
1.10. Rent;
1.11. Allocation of land with the right of
use in special cases in accordance with
applicable Law on Allocation for Use and
Exchange of Immovable Property of the
Municipality.
Ĉlan 24
Opštinska komisija za povratak
1. Opštinska komisija za povratak je telo koje
daje preporuke o sledećim slučajevima:
1.1. Popravkama;
1.2. Izgradnji;
1.3. Ponovnoj izgradnji;
1.4. GraĎevinskom materijalu;
1.5. Paketima hrane;
1.6. Neprehrambenim artiklima;
1.7. Higijenskim paketima;
1.8. Kućnom nameštaju;
1.9. Gorivo za grejanje;
1.10. Najamnina;
1.11. Dodeljivanju zemljišta s pravom
korišćenja za specifične slučajeve, u
skladu sa vaţećim zakonom o dodeli i
razmeni nepokretne opštinske imovine.
38/47
2. Komisioni Komunal për Kthim themelohet
nga Kryetari i komunës përkatëse dhe
udhëhiqet nga Shefi i ZKKK-së. Mandati i
anëtarëve të Komisionit caktohet në periudhë
3 vjeçare me mundësi vazhdimi edhe për një
mandate shtesë.
3. Komisioni Komunal për Kthim do të
reflektoj përbërjen etnike dhe gjinore.
4. Komisioni Komunal për Kthim përbëhet
nga 8 anëtar të institucioneve si në vijim:
4.1. ZKKK-ja;
4.2. Arsimi;
4.3. Shëndetësia;
4.4. Puna dhe mirëqenia sociale;
4.5. Shërbimet publike;
4.6. Planifikimi dhe urbanizmi;
4.7. Gjeodezisë, kadastrës dhe pronës;
4.8. Përfaqësuesit e MKK-së.
5. Tek projektet bilaterale çështja e
pjesëmarrjes dhe roli i përfaqësuesit në
2. Municipal Commission on Returns is
established by the Mayor of respective
municipality and chaired by the head of
MOCR. The mandate of the commission
members is three years with possibility of
extension for another term.
3. Municipal Commission on Returns shall
reflect ethnic and gender composition.
4. Municipal Commission on Returns is
composed of 8 members from the following
institutions:
4.1. MOCR;
4.2. Education;
4.3. Health;
4.4. Labour and social welfare;
4.5. Public services;
4.6. Planning and urbanism;
4.7. Geodesy, cadastre and properties;
4.8. MCR representatives.
5. For bilateral projects, participation and role
of donor representative in the Municipal
2. Opštinska komisija za povratak osniva se
od strane gradonačelnika dotične opštine i
predvodi je šef OKZP. Mandat članova
Komisije odreĎuje se na period od 3 godine
sa mogućnošću produţenja za još jedan
mandat.
3. Opštinska komisija za povratak će
odraţavati etnički i polni sastav.
4.Opštinska komisija za povratak sastoji se od
8 članova sledećih institucija:
4.1. OKZP;
4.2. Obrazovanje;
4.3. Zdravstvo;
4.4. Rad i socijalno staranje;
4.5. Javne sluţbe;
4.6. Planiranje i urbanizam;
4.7. Geodezija, katastar i imovina;
4.8. Predstavnici MZP.
5. Kod bilateralnih projekata pitanje učešća i
uloge predstavnika u Opštinskoj komisiji za
39/47
Komisionin Komunal për Kthim nga radhët e
donatorit rregullohet me marrëveshje në mes
MKK-së, komunës dhe donatorit.
6. Komisioni Komunal për Kthim përfshinë
edhe përfaqësues tjerë ose ekspertë, kur është
e nevojshme.
7. Komisioni Komunal për Kthim mblidhet të
paktën një herë në muaj, si dhe me kërkesë
nga ana e udhëheqësit të ZKKK-së, në
konsultim me anëtarët e tjerë;
8. Komisioni Komunal për Kthim merr
vendime me shumicën e votave të anëtarëve
të pranishëm ku në rast të votave të barabarta,
vendos vota e kryesuesit;
9. Rekomandimi i Komisioni Komunal për
Kthim shqyrtohet nga Komisioni Qendror
Shqyrtues brenda MKK-së për të nxjerrë
vendimin përfundimtar.
10. UNHCR-ja ka rol këshillues në
Komisioni Komunal për Kthim.
11. Komisioni Komunal për Kthim është i
hapur për organizatat e shoqërisë civile dhe
organizatat ndërkombëtare për qëllime të
monitorimit.
Commission on Returns shall be regulated in
agreement between MCR, municipality and
donor.
6. Municipal Commission on Returns
includes other members or experts, when
necessary.
7. Municipal Commission on Returns
convenes at least once a month, and at the
request of head of MOCR, in consultation
with other members;
8. Municipal Commission on Returns takes
decisions with majority of votes of members
present; in case of equal number of votes it is
the vote of the head that decides;
9. Municipal Commission on Returns
recommendation is reviewed by the Central
Review Commission within MCR in order to
issue the final decision.
10. UNHCR has advisory role in Municipal
Commission on Returns
11. Municipal Commission on Returns is open
for civil society organizations and
international organizations for monitoring
purposes.
povratak iz redova donatora ureĎuje se
sporazumom izmeĎu MZP, opštine i
donatora.
6. Opštinska komisija za povratak uključuje i
druge predstavnike ili eksperata, kada je
potrebno
7. Opštinska komisija za povratak sastaje se
najmanje jednom mesečno, kao i na zahtev
šefa OKZP, u konsultaciji sa ostalim
članovima;
8. Opštinska komisija za povratak donosi
odluke većinom glasova prisutnih članova i u
slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas
predsedavajućeg;
9. Preporuku Opštinske komisije za povratak
razmatra Centralna komisija za razmatranje
pri MZP za donošenje konačne odluke.
10. UNHCR ima savetodavnu ulogu u
Opštinskoj komisiji za povratak
11. Opštinska komisija za povratak je
otvorena za organizacije civilnog društva i
meĎunarodne organizacije za svrhe
monitoringa.
40/47
Neni 25
Komisioni Qendror Shqyrtues
1. Komisioni Qendror Shqyrtues është organi
vendimmarrës.
2. Komisioni Qendror Shqyrtues përbëhet
nga 5 anëtarë të caktuar me vendim të
Sekretarit të Përgjithshëm të MKK-së.
3. Komisioni Qendror Shqyrtues do të
reflektoj përbërjen etnike dhe gjinore.
4. Komisioni Qendror Shqyrtues kryesohet
nga kryesuesi i komisionit.
5. Komisioni Qendror Shqyrtues mblidhet të
paktën një herë në muaj ose sipas kërkesës së
ZKKK-së.
6. Komisioni Qendror Shqyrtues merr
vendime me shumicën e votave të anëtarëve
të pranishëm. Kuorumi përbëhet nga së paku
katër (4) anëtarë të Komisioni Qendror
Shqyrtues.
7. Tek projektet bilaterale çështja e
pjesëmarrjes dhe roli i përfaqësuesit në
Komisionin Qendror Shqyrtues nga radhët e
donatorit rregullohet me marrëveshje në mes
MKK-së, komunës dhe donatorit.
Article 25
Central Review Commission
1. Central Review Commission is a decision
making body.
2. Central Review Commission is composed
of 5 members appointed with a decision of
General Secretary of MCR.
3. Central Review Commission shall reflect
ethnic and gender composition.
4. Central Review Commission is chaired by
the chairperson of the commission.
5. Central Review Commission convenes at
least once a month or upon request of
MOCR;
6. Central Review Commission takes
decisions with majority of votes of present
members. Quorum is made by at least four
(4) members of Central Review Commission.
7. In bilateral projects, participation and role
of donor representative in the Central Review
Commission shall be regulated in agreement
between MCR, municipality and donor.
Ĉlan 25
Centralna komisija za razmatranje
1. Centralna komisija za razmatranje je
odlučni organ.
2. Centralna komisija za razmatranje se
sastoji od 5 članova koje imenuje odlukom
Generalni sekretar MZP.
3. Centralna komisija za razmatranje će
odraţavati etnički i polni sastav.
4. Centralnom komisijom za razmatranje
predsedava predsedavajući Komisije.
5. Centralna komisija za razmatranje se
sastaje najmanje jednom mesečno ili po
zahtevu OKZP;
6. Centralna komisija za razmatranje donosi
odluke većinom glasova prisutnih članova.
Kvorum se sastoji od najmanje četiri (4) člana
Centralne komisija za razmatranje.
7. Kod bilateralnih projekata pitanje učešća i
uloge predstavnika u Centralnoj komisiji za
razmatranje iz redova donatora ureĎuje se
sporazumom izmeĎu MZP, opštine i donatora
41/47
8. UNHCR-ja ka rol këshillues në Komisioni
Qendror Shqyrtues.
9. Komisioni Qendror Shqyrtues është e
hapur për organizatat e shoqërisë civile dhe
organizatat ndërkombëtare për qëllime të
monitorimit.
Neni 26
Komisioni për Ankesa
1. Komisioni për Ankesa themelohet me
vendim të Qeverisë për periudhë prej tre (3)
vitesh me mundësi vazhdimi edhe për një
mandat.
2. Komisioni për Ankesa përbëhet nga
kryesuesi dhe katër (4) anëtarë.
3. Komisioni për Ankesa përbëhet nga 5
anëtar si në vijim: MKK – kryesues, ZKM-së,
MPMS, MF, MMPH.
4. Komisioni për Ankesa do të reflektoj
përbërjen etnike dhe gjinore.
5. Anëtarët e Komisionit duhet të përfshijnë
së paku 2 juristë dhe duhet të kenë tre (3) vite
përvojë të punës.
6. Komisioni për Ankesa merr vendime me
8. UNHCR has an advisory role in Central
Review Commission.
9. Central Review Commission is open for
civil society organizations and international
organizations for monitoring purposes.
Article 26
Appeals Commission
1. Appeals Commission is established with
Government decision for a period of three (3)
years with possibility of extension for
another term.
2. Appeals Commission is composed of
chairperson and four (4) members.
3. Appeals Commission is composed of five
(5) members as follows: MCR – chair, OPM,
MLSW, MF, MESP.
4. Appeals Commission shall reflect the
ethnic and gender composition.
5. Membership of the Commission shall
include at least 2 lawyers and they should
have at least three (3) years of work
experience.
6. Appeals Commission takes decisions with
8. UNHCR ima savetodavnu ulogu u
Centralnoj komisiji za razmatranje.
9. Centralna komisija za razmatranje je
otvorena za organizacije civilnog društva i
meĎunarodne organizacije u svrhe
nadgledanja.
Ĉlan 26
Ţalbena komisija
1. Ţalbena komisija osniva se odlukom Vlade
za period od tri (3) godine sa mogućnošću
produţenja za još jedan mandat.
2. Ţalbena komisija se sastoji od
predsedavajućeg i četiri (4) člana.
3. Ţalbena komisija se sastoji od 5 članova, i
to: MZP - predsedavajući, KP, MRSZ, MF,
MSPP.
4. Ţalbena komisija će odraţavati etnički i
polni sastav.
5. Članovi komisije moraju da uključuju
najmanje 2 pravnika i mora da imaju tri (3)
godine radnog iskustva.
6. Ţalbena komisija donosi odluke većinom
42/47
shumicën e votave të anëtarëve.
7. Komisioni merr vendimin ne afat prej 30
ditësh prej pranimit të ankesës.
8. Komisioni e njofton palën për vendimin e
marrë brenda 15 ditësh pas marrjes se tij.
9. përveç anëtarëve të Komisionit për Ankesa,
merr pjesë edhe UNHCR-i cilësinë e
këshilluesit.
Neni 27
Sekretaria e Komisionit për Ankesa
1. Rolin e Sekretarisë së Komisionit e ushtron
Departamenti përkatës për menaxhimin dhe
monitorimin e projekteve brenda MKK-së, i
cili i ofron mbështetje teknike komisionit, me
qëllim të ushtrimit të detyrave të tij.
2. Detyrat e Sekretarisë janë:
2.1. Ofrimi i ndihmës administrative,
përkrahjes logjistike, si dhe ndihmës tjetër
të nevojshme;
2.2. Përgatitja e seancave të komisionit;
2.3. Informimi i anëtarëve të komisionit
majority vote of members.
7. Commission takes the decision within 30
days from the day an appeal is received.
8. Commission shall inform the party with on
the decision taken, within 15 days after
decision is taken.
9. In addition to members of the Appeals
Commission, UNHCR participates as
advisor.
Article 27
Secretariat of Appeals Commission
1. The role of the Secretariat of Appeals
Commission is exercised by the relevant
Department for project management and
monitoring in MCR, who provides technical
support to the committee, in order to exercise
its duties.
2. Secretariat has the following duties:
2.1. Provide administrative assistance,
logistical support and other necessary
assistance;
2.2. Prepare sessions of the Commission;
2.3. Inform Commission members and
glasova članova.
7. Komisija donosi odluku u roku od 30 dana
od dana prijema ţalbe.
8. Komisija obaveštava stranku o donetoj
odluci u roku od 15 dana od dana donošenja.
9. Pored članova Ţalbene komisije, učestvuje
i UNHCR u svojstvu savetodavca.
Ĉlan 27
Sekretarijat Ţalbene komisije
1. Ulogu Sekretarijata Komisije vrši
odgovarajuće odeljenje za upravljanje i
praćenje projekata u okviru MZP, koje pruţa
tehničku podršku Komisiji, kako bi ostvarila
svoje duţnosti.
2. Duţnosti Sekretarijata su:
2.1. Pruţanje administrativne pomoći,
logističke podrške, kao i druge potrebne
pomoći;
2.2. Pripremanje sednica Komisije;
2.3. Informisanje članova Komisije i
43/47
dhe i palëve, lidhur me seancat e caktuara;
2.4. Mban procesverbalet dhe shpërndan
vendimin e marrë gjatë seancave;
2.5. U shpërndan me kohë anëtarëve të
komisionit materialet e tjera që duhet të
shqyrtohen;
2.6. Përgatit raportet e punës së
komisionit;
2.7. Shpërndan vendimet e marra nga
komisioni;
2.8. Mban dosje të procesverbaleve dhe
vendimeve të marra nga komisioni;
2.9. Kryen detyra tjera të kërkuara nga
kryesuesi i komisionit.
KAPITULLI V
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
Neni 28
Zbatimi i ligjit mbi procedurën
administrative
Legjislacioni në fuqi mbi Procedurën
Administrative dhe Konfliktin Administrativ
parties about scheduled sessions;
2.4. Take minutes and disseminate
decisions taken during sessions;
2.5. Distribute timely to commission
members of materials that should be
reviewed;
2.6. Prepare Commission‟s work reports;
2.7. Distribute decisions taken by the
Commission;
2.8. Keep files of minutes and decisions
taken by the Commission;
2.9. Perform other tasks requested by the
Chairperson of the Commission.
CHAPTER V
FINAL PROVISIONS
Article 28
Implementation of the Law on
administrative procedure
The applicable legislation on Administrative
Procedure and Administrative Conflict shall
stranaka u vezi sa zakazanim sednicama;
2.4. VoĎenje zapisnika i distribuiranje
odluka donetim tokom zasedanja;
2.5. Blagovremeno distribuiranje
članovima Komisije ostalog materijala
koji treba da se razmatra;
2.6. Priprema izveštaja o radu Komisije;
2.7. Distribuiranje donetih odluka od
strane Komisije;
2.8. Odrţavanje dosijea zapisnika i odluka
donetih os strane Komisije;
2.9. Obavlja i druge poslove u skladu sa
zahtevom predsedavajućeg Komisije.
POGLAVLJE V
ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 28
Primena Zakona o upravnom postupku
Vaţeće zakonodavstvo o upravnom postupku
i upravnom sporu se primenjuje osim ako nije
44/47
zbatohet përveç nëse rregullohet ndryshe me
dispozitat e kësaj rregulloreje.
Neni 29
Udhëzime për zbatim
MKK-ja 3 muaj pas hyrjes në fuqi të kësaj
Rregulloreje nxjerrë Udhëzuesin për zbatim e
kësaj Rregulloreje.
Neni 30
Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesave
Kërkesat për të përfituar asistencë nga
projektet e kthimeve vullnetare, të cilat janë
dorëzuar para hyrjes në fuqi të kësaj
Rregulloreje, shqyrtohen dhe vendosen në
pajtim me kushtet e përcaktuara me këtë
Rregullore.
Neni 31
Shfuqizimi
Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje
shfuqizohet Udhëzimet për zbatimin e
përkrahjes për kthim Nr. 711 të datës
27.03.2012.
be applied, unless otherwise stipulated in the
provisions of this Regulation.
Article 29
Instructions for implementation
Three (3) months upon entry into force of this
Regulation, MCR shall issue the Instruction
on implementation of this Regulation.
Article 30
Review and approval of requests
Requests for assistance benefits nder
voluntary returns projects, which have been
submitted before entry into force of this
Regulation, shall be reviewed and decided in
accordance with the terms stipulated in this
Regulation.
Article 31
Abrogation
With the entry into force of this Regulation
the Guidelines for Implementation of Return
Support No. 711, dated 27.03.2012 shall be
abrogated.
drugačije regulisano odredbama ove uredbe.
Ĉlan 29
Smernice za primenu
MZP, tri (3) meseca nakon stupanja na snagu
ove uredbe izdaje Uputstva za sprovoĎenje
ove uredbe.
Ĉlan 30
Razmatranje i usvajanje zahteva
Uslovi za dobijanje pomoći od projekata
dobrovoljnog povratka, koji su dostavljeni pre
stupanja na snagu ove uredbe, razmatraju se i
rešavaju u skladu sa uslovima propisanim
ovom uredbom.
Ĉlan 31
Stavljanje van snage
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaju da
vaţe Smernice za primenu podrške za
povratak br. 711, od 27.03.2012. godine.
45/47
Neni 32
Hyrja në fuqi
Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas
nënshkrimit nga Kryeministri.
Ramush Haradinaj
________________
Kryeministri i Republikës së Kosovës
15.janar.2018
Article 32
Entry into force
This Regulation shall enter into force seven
(7) days after it is signed by the Prime
Minister.
Ramush Haradinaj
________________
The Prime Minister of Republic of Kosovo
15.January.2018
Ĉlan 32
Stupanje na snagu
Ova uredba stupa na snagu sedam (7) dana
nakon potpisivanja od strane Premijera.
Ramush Haradinaj
________________
Premijer Republike Kosovo
15.januar.2018