2019 Humanitarian Needs Overview; Somalia

https://www.ecoi.net/en/file/local/1456056/1930_1547034372_somalia-2019-hno.pdf