Kidnapped Ecuadorean couple 'killed two months ago'