'People's Eye' Poses Terrorist Threat, Kosovo President Says