Amnesty Says Police Enjoy Impunity in ‘Dozens of Cases’