China: Falun Gong man close to death: Zhou Xiangyang [ASA 17/005/2012]