International Psychiatry; Vol. 10, Issue 4, November 2013