Country Advice China - CHN36804 – Hebei -Catholics – Beizhongma village – Bishop Jia Zhiguo – Jinzhou Wuqiu Catholic Church

https://www.ecoi.net/en/file/local/1199995/2107_1313657009_chn36804.pdf