Religious freedom survey, May 2006

https://www.ecoi.net/en/file/local/1135829/1329_1205768746_uzbekistan777.pdf