Country Advice China - CHN36600 – Wujiabao Fushun City Labour Camp – Longshan Labour Camp – Li Fengshi

https://www.ecoi.net/en/file/local/1188769/2107_1313586675_chn36600.pdf