UN Adopts Resolution on Abkhazia with Focus on Kodori