Uzbekistan: Scholar Says Andijon Group Threat To State