Resettlement progress, Northern Province, 3 December 2010, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) (December 2010)