Anfragebeantwortung zu Saudi-Arabien: (Humanitärer) Aufenthalt für syrische Staatsangehörige; Familienzusammenführung; Bürgschaft (Kafala) [a-11967]

11. August 2022

Das vorliegende Dokument beruht auf einer zeitlich begrenzten Recherche in öffentlich zugänglichen Dokumenten, die ACCORD derzeit zur Verfügung stehen sowie gegebenenfalls auf Auskünften von Expert·innen und wurde in Übereinstimmung mit den Standards von ACCORD und den Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI) erstellt.

Dieses Produkt stellt keine Meinung zum Inhalt eines Ansuchens um Asyl oder anderen internationalen Schutz dar. Alle Übersetzungen stellen Arbeitsübersetzungen dar, für die keine Gewähr übernommen werden kann.

Wir empfehlen, die verwendeten Materialien im Original durchzusehen. Originaldokumente, die nicht kostenfrei oder online abrufbar sind, können bei ACCORD eingesehen oder angefordert werden.

Die folgenden Ausschnitte aus ausgewählten Quellen enthalten Informationen zu oben genannter Fragestellung (Zugriff auf alle Quellen am 11. August 2022):

Visum und (humanitärer) Aufenthalt für Syrer·innen

·      HRW – Human Rights Watch: World Report 2022 - Saudi Arabia, 13. Jänner 2022
https://www.ecoi.net/de/dokument/2068617.html

„Saudi Arabia is not party to the 1951 Refugee Convention and does not have an asylum system under which people fearing persecution in their home country can seek protection, leading to a real risk of deporting them to harm.“ (HRW, 13. Jänner 2022)

·      USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Saudi Arabia, 12. April 2022
https://www.ecoi.net/de/dokument/2071215.html

„Access to Asylum: The government cooperated with the Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) and other humanitarian organizations in providing protection and assistance to refugees, returning refugees, or asylum seekers, as well as other persons of concern. The law provides that the ‘state will grant political asylum if public interest so dictates.’ Generally, there is not a codified asylum system for those fleeing persecution, and the country is not a party to the 1951 Refugee Convention. The government permitted refugees recognized by UNHCR to stay in the country temporarily, pending identification of a durable solution, including third-country resettlement or voluntary repatriation. The government generally did not grant asylum or accept refugees for resettlement from third countries, however. Government policy is to refuse refugee status to persons in the country illegally, including those who overstayed a pilgrimage visa. The government strongly encouraged persons without residency to leave, and it threatened or imposed deportation. Access to naturalization was difficult for refugees.“ (USDOS, 12. April 2022, Section 2f)

„Since there is no codified personal status law, judges make decisions regarding family matters based on their own interpretations of Islamic law.“ (USDOS, 12. April 2022, Section 2g)

„In January and April, the government reiterated that Yemeni and Syrian visitors could extend their visit visas beyond the 180-day maximum validity.“ (USDOS, 12. April 2022, Section 2f)

The law requires that a citizen or business must sponsor foreign workers for them to obtain legal work and residency status, although the requirement exempts Syrian and Yemeni citizens who overstayed their visas. (USDOS, 12. April 2022, Section 7e)

·      BMEIA - Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten: Saudi-Arabien (Königreich Saudi-Arabien), Stand 4. August 2022 (Unverändert gültig seit: 11. Juli 2022)
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/saudi-arabien/

„Einreisen für Besucher (mit Visum) aus den folgenden Ländern sind untersagt: Iran, Libanon, Syrien. Das Einreiseverbot gilt auch für Transitpassagiere.“ (BMEIA, 4. August 2022)

·      Landinfo – Norwegian Country of Origin Information Centre: Saudi-Arabia; Opphold, arbeid og inn-og utreise for utenlandske borgere (herunder jemenitter, syrere og palestinere), 19. November 2020
https://www.ecoi.net/en/file/local/2042087/Temanotat-Saudi-Arabia-Opphold-arbeid-og-inn-og-utreise-for-utenlandske-borgere-19112020.pdf

„The report shows that Syrians and Yemenis fleeing conflict in their home countries have been given temporary residency in Saudi-Arabia, as well as the opportunity to work. They have previously also had access to certain public services. Syrian nationals are not deported to their home country.“ (Landinfo, 19. November 2020, S. 4)

Informasjon fra tilgjengelige kilder tilsier at syrere, jemenitter og palestinere i perioder har kunnet få, og stadig får, unntak fra enkelte regler gjeldende for utenlandske borgere i Saudi-Arabia, og har blitt gitt spesielle privilegier gjennom kongelige dekreter. Henvisninger til de relevante kildene gis fortløpende i kapittelet, etter denne korte oppsummeringen innledningsvis. Akkurat hvordan og under hvilke omstendigheter unntak gjør seg gjeldende er imidlertid litt uklart, da praksis ikke later til å være entydig, og kildene gir noe forskjellige opplysninger. Dette vil bli gjennomgått i detalj nedenfor, men kort oppsummert later de fleste kildene til å være enige om følgende, men da altså med et viktig forbehold om at praksisen ikke er entydig:

·         Saudi-Arabia har ikke signert flyktningkonvensjonen av 1951, og innvilger i utgangspunktet ikke asyl. Myndighetene hevder imidlertid at de i praksis har gitt opphold til eksempelvis syrere og jemenitter gjennom eksisterende ordninger for utenlandske borgere, og i noen tilfeller gjennom tilpasninger av disse ordningene. Myndighetene trekker også frem at syrere og jemenitter har fått tilgang til enkelte statlige ordninger, så som tilgang til offentlige skoler. Hvor mange dette gjelder er imidlertid ikke klart. Det ser også ut til at dette ikke lenger er tilfellet.

·         Kilder peker videre på at saudi-arabiske myndigheter har gjort spesielle vedtak, gjerne gjennom kongelige dekreter, som omfatter syrere og jemenitter. Eksempelvis har myndighetene bestemt at syrere kan få forlenget sine visa i landet uten nødvendigvis å oppfylle alle krav. Varigheten av og praksis knyttet til slike vedtak er imidlertid ikke entydig.

·         Flere kilder melder at Saudi-Arabia ikke tvangsreturnerer personer til Syria. Praksis hva angår jemenitter og palestinere er imidlertid mindre klar.

·         Flere kilder melder at det har blitt vanskeligere for utenlandske borgere å få innreise til og opphold i Saudi-Arabia, og at dette også gjelder syrere, jemenitter og palestinere“ (Landinfo, 19. November 2020, S. 15-16)

I Landinfos respons ‘Gulfstatene: Syrere i gulfstatene’ fra 2016 slås det fast at syrere ikke får behandlet asylsøknader eller innvilget flyktningstatus i disse landene, men at de derimot kan få opphold på annet grunnlag, som regel som arbeidstakere, slik også andre utenlandske borgere kan (Landinfo 2016, s. 1). Også Lifos viser til at mange syrere har opphold i Saudi-Arabia, men at disse er der som arbeidere eller ‘gjester’ snarere enn som flyktninger (Lifos 2018, s. 28). I en artikkel i al-Arabiya fra 2015 siteres en talsmann for det saudi-arabiske utenriksdepartementet på at man har latt være å behandle syrere i landet som flyktninger for å ‚[…] sikre deres verdighet og sikkerhet‘ (Landinfos oversettelse) (al-Arabiya 2015a). Det er verdt å merke seg at syrere på lik linje med andre utenlandske arbeidere har bodd og arbeidet i Saudi-Arabia i flere tiår, og at det således var mange syrere i landet da krigen i hjemlandet brøt ut. Dermed har myndighetene i Saudi-Arabia i praksis kunnet gi opphold til syrere på to måter etter at konflikten i Syria begynte: ved å forlenge oppholdet for de som allerede var i (og arbeidet i) landet og eventuelt la disse hente familiene sine, og ved å tillate innreise for flere syrere til landet og gi disse en form for opphold. Kilder oppgir at myndighetene har gjort begge deler. I en respons fra 2016 viser Landinfo til to kilder som sier at syrere som hadde opphold i golfland før krigen brøt ut har fått forlenget oppholdstillatelsene sine eller fått unntak fra krav om å fornye disse. Den ene kilden viser også til at det skal ha blitt lettere for syrere å hente familiemedlemmer til landet (Landinfo 2016, s. 3). Al-Arabiya og Deutsche Welle meldte i desember 2015 at syriske arbeidere, hvis arbeidsgivere ønsket å avslutte arbeidsforholdet og sende dem ut av landet, har mulighet til å finne nye arbeidsgivere uten tillatelse fra sin gamle arbeidsgiver, noe som vanligvis er et krav (al-Arabiya 2015b; Deutsche Welle 2015). Lifos opplyste i 2018 at syrere som befant seg i Saudi-Arabia da konflikten brøt ut, vanligvis vil få fornyet sine oppholdstillatelser, og at de som har kommet til landet under konflikten generelt tillates å bli værende (Lifos 2018, s. 28).“ (Landinfo, 19. November 2020, S. 16)

Forskeren Emina Osmandzikovic skriver at myndighetene i Saudi-Arabia ‚umiddelbart‘ etter at konflikten i Syria brøt ut i 2011 innførte en ordning med ‚uavgrensede og gratis‘ fornyelse av ‚besøksvisum‘ for fordrevne syrere (Osmandzikovic 2019, s. 3; 2020, s. 100). Samme forsker melder videre at syreres opphold og rettigheter i Saudi-Arabia etter at krigen brøt ut har blitt regulert gjennom en rekke bestemmelser og kongelige dekreter gitt i perioden 2011-2014 (Osmandzikovic 2020, s. 99). Forskeren understreker at syrere som er omfattet av disse bestemmelsene offisielt refereres til som ‘besøkende’ (Osmandzikovic 2019, s. 3). Osmandzikovic skriver videre at syrere som allerede var i landet da krigen brøt ut i 2011 også nyter godt av ordningen, ettersom de får fornyet sine oppholdstillatelser, inkludert i tilfeller der passene deres har utløpt. Tilsvarende gis deres barn opphold selv om de ikke har pass, ettersom den syriske ambassaden i Riyadh ble stengt (Osmandzikovic 2019, s. 3). Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet har syrere i Saudi-Arabia blitt gitt seks måneders visum i landet, og et kongelig dekret har tillatt ‘pro-forma forlengelser’ av disse (U.S. Department of State 2020, s. 32). Det fremgår ikke om dette gjelder alle syrere i landet, og det er heller ikke klart hvilket tidsrom dette dekker, men rapporten hvor dette fremkommer er ment å dekke situasjonen i landet i 2019. I samme rapport opplyses det om at syrere som har forblitt i landet etter at deres oppholdstillatelse har gått ut, er unntatt fra bestemmelsen om at utenlandske borgere må ha en saudisk borger eller et saudisk firma som sponsor for å få lovlig opphold i landet (U.S. Department of State 2020, s. 56). I en tilsvarende rapport fra 2016 skriver samme kilde at det store antallet syrere i Saudi-Arabia inkluderer personer som ankom landet uten nødvendig dokumentasjon, men som siden har fått ‘normalisert’ sin status (se punkt 5.1.3) (U.S. Department of State 2017, s. 33).“ (Landinfo, 19. November 2020, S. 17)

„Som vi har sett ovenfor er arbeid for utenlandske borgere i Saudi-Arabia strengt regulert, og det er kun personer som har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i tråd med reglene beskrevet ovenfor som lovlig kan arbeide i landet. I desember 2015 meldte imidlertid myndighetene i Saudi-Arabia at de ville gjøre et unntak slik at også syrere (og jemenitter, som beskrevet nedenfor) som oppholdt seg i landet som besøkende, ville få anledning til å arbeide (al-Arabiya 2015b; Deutsche Welle 2015). Dette skal ifølge flere kilder ha trått i kraft fra januar/februar 2016 (al-Bawaba 2016; Saudi Press Agency 2016; Osmandzikovic 2020, s. 101-102). Samtlige kilder Landinfo har konferert bekrefter at besøkende syrere rent faktisk skal ha blitt gitt mulighet til å arbeide, men ulike kilder oppgir noe forskjellige opplysninger om hvordan dette har blitt og er organisert. En syrisk opposisjonell nettpublikasjon meldte i desember 2015 at syrere i SaudiArabia ville bli gitt det som kalles huwiyyat zaʾir (direkte oversatt identitet/status som besøkende’), noe som ville gi dem rett til å arbeide. Dette begrepet later til å vise til et fysisk ID-kort, og saken inkluderer et bilde av et slikt kort som viser at innehaveren er syrer, selv om ikke alle felter på kortet er fylt ut (Enab Baladi 2015). Kortet er for øvrig likt som et tilsvarende kort for jemenitter avbildet i en saudi-arabisk avis (se detaljert beskrivelse under punkt 5.2.3). Også i enkelte andre medieoppslag refereres det til huwiyyat zaʾir som et identitetskort for syrere i landet (al-ʿArabi al-jadid 2018; Eldorar Alshamia 2020). Tilsvarende viser det amerikanske utenriksdepartementet til at syriske borgere som innehar midlertidige visa kan søke om et ‘besøkendekort’ som gir innehaveren rett til å arbeide (U.S. Department of State 2020, s. 32). Nyhetsoppslag i det saudi-arabiske statlige nyhetsbyrået og andre saudi-arabiske medier viser imidlertid kun til at jemenittiske besøkende må søke om og kan få utstedt slike kort, som beskrevet nedenfor. Disse mediene samt saudi-arabiske myndighetssider slår like fullt fast at syriske besøkende, som besøkende fra Jemen, kan få tillatelse til å arbeide, men da altså tilsynelatende uten å inneha besøkendekort (Saudi Press Agency 2015; 2016; 2020; Ajeer u.å.b). Det saudi-arabiske nyhetsbyrået SPA meldte i februar 2016 at besøkende syrere i landet kan få tillatelse til å arbeide gjennom det elektroniske systemet Ajeer (Saudi Press Agency 2016). Ajeer beskriver seg selv om et (statlig) program for åorganisere midlertidig arbeid i Saudi-Arabia (Ajeer u.å.a), og arbeidsgivere og arbeidstakere kan registrere seg gjennom nettportalen ajeer.com.sa. På denne nettsiden slås det fast at muligheten til å arbeide selv om man er i landet på et besøksvisum kun gjelder for jemenitter og syrere (Ajeer u.å.a). For syriske besøkende som ønsker å arbeide må det registreres fødselsnummer samt det som omtales som et ‘grensenummer.’ Ifølge en Twitter-melding fra den offisielle og verifiserte kontoen3 til det saudi-arabiske passdirektoratet er grensenummeret skrevet for hånd i en persons visum, og begynner med sifrene 3 eller 4 (Det saudi-arabiske passdirektoratet 2017). Arbeidsgiveren må også registrere seg selv samt den aktuelle arbeidstakeren som er knyttet til seg, og betale en avgift på 1200 SAR for å få utstedt tillatelsen (Ajeer u.å.a; u.å.c). Syriske besøkende må med andre ord ha en arbeidsgiver for å kunne få utstedt en slik tillatelse. Det er kun arbeidsgivere som opererer i tråd med de statlige reglene for ‘saudifisering’4 (Nitaqat, se punkt 6.1) som kan benytte seg av ordningen. Det er også begrensninger på hvilke yrker som er tilgjengelige for syrere gjennom denne ordningen. Når myndighetene har kontrollert og godkjent alle registrerte opplysninger, gis arbeidstakeren en tillatelse til å arbeide. Tillatelsen er gyldig i seks måneder, og kan deretter fornyes. Tillatelsen bestilles av og sendes til arbeidsgiveren (al-Madina 2016; al-Arabiya 2017; Ajeer u.å.a; u.å.c). Enkelte medieoppslag tilser at både kvinner og menn kan benytte seg av denne ordningen (al-Bawaba 2016; al-Madina 2016). På Ajeers nettsider slås det derimot fast at den omfatter menn mellom 18 og 60 år (Ajeer u.å.c). Det oppgis videre at kun personer som innehar et besøksvisum kan få arbeidstillatelse gjennom programmet, og at det ikke omfatter personer som er i landet ulovlig/ikke har avklart sin status, og heller ikke personer som er registrert som hurub (se punkt 4.1) (Ajeer u.å.a). På nettsidene svares det ikke direkte på om personer som har ankommet landet på pilgrimsvisa kan ta del i ordningen; i denne konteksten gjentas det bare at den gjelder for personer med et besøksvisum (Ajeer u.å.a). Mens det for jemenitter stilles krav om besøkendekort, stilles det kun krav om besøksvisum for syrere (Ajeer u.å.b). For øvrig slås det fast at de generelle bestemmelsene for arbeidere i landet knyttet til helse, forsikring og kvalifikasjoner også gjelder for de som får arbeid gjennom denne ordningen (Ajeer u.å.b). I en artikkel fra al-ʿArabi al-jadid fra 2018 hevdes det at saudi-arabiske myndigheter ikke lenger vil fornye huwiyyat zaʾir, og at syrere i landet enten må betale betydelige beløp og få omgjort sin status, forlate landet, eller bli værende ulovlig og uten inntekt (al-ʿArabi al-jadid 2018). Hvorvidt dette gjelder nyankomne eller syrere generelt spesifiseres ikke. Ifølge Ajeers nettside er det imidlertid fremdeles mulig å søke om eller fornye arbeidstillatelse for syrere i tråd med prosessen beskrevet ovenfor (Ajeer u.å.a).“ (Landinfo, 19. November 2020, S. 18-20)

·      Osmandzikovic, Emina: Integration of Displaced Syrians in Saudi Arabia, July-December 2020, Volume: 10, No: 2, pp. 91–110, 16. Juli 2020
https://journals.tplondon.com/bc/article/view/978/785

Despite not being a signatory to the1951 Convention, the Kingdom of Saudi Arabia has diligently worked to amend its traditional immigration and integration system since 2011. It has developed a comprehensive program of acceptance of displaced populations from war-torn countries, with a special focus on displaced Syrians since 2011, later on encompassing displaced Yemenis in 2015. The revision and modification of the integration system for non-nationals to accommodate displaced Syrians is an unprecedented step towards creating a novel approach that fits the particular context of the host country. It also improves the perception of the displaced populations on their socio-economic condition in the host-society.“ (Osmandzikovic, 16. Juli 2020, S. 93)

„As the subject of this article, displaced Syrians are those who have come to Saudi Arabia post-2011 on a visit visa and are officially referred to as Syrian visitors. As of December 2018, 673,669 Syrian visitors were residing in Saudi Arabia, with 2,570,972 renewals of visit visas from 2011 until the beginning of 2019. […] Due to a lack of publicly available data on displaced Syrians in Saudi Arabia, I attempted to directly engage with and reach out to government representatives in charge of immigration via in-person interviews. The principal method of data collection consisted of recorded meetings with representatives of various government offices and the private sector. Over three months (January-March 2019), I conducted 10 interviews to compile information and data, and produce a comprehensive framework of the Saudi approach to receiving and accommodating displaced populations. These interviews are separate from the interviews done with the displaced Syrians. They were primarily conducted with state officials in several ministries (please see Appendix) to provide a comprehensive and official overview of the Saudi integration system.“ (Osmandzikovic, 16. Juli 2020, S. 96)

„The Saudi approach to reception and accommodation of displaced Syrians started with a series of Royal Decrees and High Orders issued during the early years (2011-2014) of the conflict in Syria. These orders set the basis for legal status regularisation, employment, healthcare, education, and social integration. Based on these documents, a mechanism was put in place for the indefinite renewal of visit visas for displaced Syrians.“ (Osmandzikovic, 16. Juli 2020, S. 99)

„The mechanism of indefinite renewal of visit visas for displaced Syrians was put in place immediately in 2011 with the onset of the war in Syria. The over-stayers have been continuously exempted from fines and deportation, a measure that subsequently included Yemenis.“ (Osmandzikovic, 16. Juli 2020, S. 100)

„One female interviewee from Damascus: ‘I have been [in Saudi Arabia] since2011 with two of my sons. My third son is in the United States with his wife and children, having gone to Saudi Arabia, then Egypt, and finally settling in the US, just like my sister and her children. (...) I do not feel happy at all. I cannot see one of my four sons. He is in Egypt, in his thirties, without a job. He has no health insurance and no stable income despite having many health issues. I am unable to care for him. I want to bring him to Saudi Arabia, but it is impossible. (...) I heard many complaints from elderly [Syrian] women, and they are all the same, more or less. Many have scattered families that they cannot see, just like myself. […]’“ (Osmandzikovic, 16. Juli 2020, S. 103)

„One male interviewee from Damascus: ‘I work as a regional manager for my company and I earn a good salary. […] I was able to get my family to join me [in Saudi Arabia] very early on. My wife and our two kids are with me, and my mom recently joined us. […]’“ (Osmandzikovic, 16. Juli 2020, S. 104)

„One male interviewee from Damascus: ‘I have the “iqama” -residency. And I was able to get a stable job with a stable income. I work 10-12 hours every day, but I can’t complain. I have my apartment and I host my mom who is on a visit visa. I take care of her since I am sponsoring her to stay [in Saudi Arabia]. […]’“ (Osmandzikovic, 16. Juli 2020, S. 106)

„The differences in the male and female experiences of displacement differed. None of the women I interviewed were employed at the time of the interview. All of them were on a visit visa sponsored by the male head of the family, and most with a primary role of caring for the family from within the household.“ (Osmandzikovic, 16. Juli 2020, S. 107)

·      Osmandzikovic, Emina: The Saudi Approach to Reception and Accommodation: The Case of Displaced Syrians, The King Faisal Center for Research and Islamic Studies: Commentaries, 22. April 2019
http://kfcris.com/pdf/fe3af8ac2e531357caf7ba3fb41812fb5cc81bf7d330f.pdf

„Based on the Royal Decrees, the mechanism of indefinite and free renewal of visit visas for displaced Syrians was put in place immediately. The overstayers have been continuously exempted from fines and deportation, a measure that also includes Yemenis and Palestinians. Moreover, Syrians with residency in the Kingdom who had been in the country prior to 2011 have also benefited from the program, given that their residency is renewed even if their passports have expired. In addition, their children are added to their residency even if they do not own a passport, given that the Syrian embassy in Riyadh is closed. With the onset of conflict in Yemen, 15,819 Syrians fleeing the violence, several thousands of whom remain in the southern part of the Kingdom, were given indefinite visit visas. Also, the same rights and benefits have applied to spouses and mothers of Syrians who come to Saudi Arabia on a visit visa and hold the nationality of another country.“ (Osmandzikovic, 22. April 2019, S. 3-4)

·      Migrationsverket – Schwedische Einwanderungsbehörde: Sponsorsystemet (kafala) i Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten, Mai 2018
https://www.ecoi.net/en/file/local/1438264/1226_1531733549_180524601.pdf

En företrädare för en FN-organisation Lifos talat med i Riyadh uppger att syrier, liksom palestinier från Syrien, tillåts stanna ’som gäster’. De får generellt tillgång till utbildning. De syrier som befann sig i Saudiarabien innan konflikten i hemlandet bröt ut, kan vanligtvis förnya sina tillstånd, medan de som kommit under konflikten generellt tillåts stanna och inte deporteras [till Syrien]. Syrier som vistas i Saudiarabien har tillgång till både gratis skolgång och sjukvård. De har också möjlighet att ansöka om arbetstillstånd. Cirka 100 000 barn är inskrivna i skolor runt om i landet. Även andra källor Lifos konsulterat i Saudiarabien uppger att syrier eller jemeniter inte deporteras [till sina hemländer]. Den allmänna uppfattningen är att de generellt tycks tolereras i landet. Enligt en källa torde dessa kategorier också kunna bjuda in familjemedlemmar (kärnfamiljen) på s.k. visiting visa, varefter familjemedlemmarna kan ansöka om arbetstillstånd om de skaffar arbete/sponsor. UNHCR:s bild är emellertid att syrier kan riskera deportation om de vistas illegalt, om de inte längre har tillstånd. Dock inte till Syrien utan t.ex. till Sudan där syrier är viseringsfria. Tidigare riskerade de även att deporteras till Malaysia, men där uppges syrier inte längre vara viseringsfria. Möjligen kan de få tre månaders besöks-/turistvisum. Som framgått av ovan uppgifter från företrädare för en advokatfirma i Riyadh, skall även syrier ingå bland de kategorier som nu överlag skall ha fått det svårare att få visum till Saudiarabien. Detta skall framgå av ’ett cirkulär’ som kan ha börjat implementerats nyligen, och verkar i så fall innebära att inga nya‘ syrier tillåts resa in i landet. Lifos har dock till dags dato inte kunnat få del av cirkuläret‘ i fråga, eller kunnat få dessa uppgifter bekräftade på annat sätt.“ (Migrationsverket, Mai 2018, S. 28-29)

En medarbetare vid en ambassad i Riyadh uppger att även palestinier, syrier och jemeniter och gripits i samband med razzior som företagits av myndigheterna efter att tidsfristen för den s.k. 90-dagarsamnestin löpte ut den 15 november 2017. Medarbetaren hade dock inte hört att någon av grupperna deporterats. Gripandena gällde personer med utgångna tillstånd, och myndigheterna tycks inte riktigt veta vad de ska göra i dessa fall. Kommunikationskanaler och tillämpning av regelverket tycks fungera dåligt. Därutöver framstår det som oklart vem inom inrikesministeriet som ansvarar för deportationer.“ (Migrationsverket, Mai 2018, S. 29)

·      Arab News: Saudi Arabia hosts 895,175 Yemeni, Syrian refugees as guests: KSRelief chief, 7. Mai 2017
https://www.arabnews.com/node/1095621/saudi-arabia

„Royal Court Adviser and General Supervisor of the King Salman Center for Relief and Humanitarian Aid (KSRelief) Abdullah Al-Rabeeah, underscored the Kingdom’s leading role in humanitarian work and its commitment to the international humanitarian law, which corresponds to the teachings of Islam that call for the preservation of human dignity and sparing mankind suffering. Al-Rabeeah who is visiting the province of Ottawa made his remarks in the presence of Saudi Ambassador to Canada Naif bin Bandar Al-Sudairi and a group of Canadian journalists whom he briefed on KSRelief’s vision and message, stressing its commitment to international law and collaboration with the UN and other global humanitarian organizations. […] At the same time, the Kingdom, he said, was among the first countries to give support to the Syrian people, of whom it welcomed 291,342 as refugees, allowing them to live in the Kingdom as guests. Thousands of them work and 114,000 Syrian students are enrolled in government schools. (Arab News, 7. Mai 2017)

In den ACCORD derzeit zur Verfügung stehenden Quellen konnten im Rahmen der zeitlich begrenzten Recherche keine weiteren Informationen zu humanitärem Aufenthalt für syrische Flüchtlinge in Saudi-Arabien gefunden werden. Wir haben diesbezüglich die Menschenrechtsorganisation ALQST und in Bezug auf Möglichkeiten der Familienzusammenführung von volljährigen Geschwistern die saudischen Botschaften in Wien, Berlin, Bern und London kontaktiert, allerdings noch keine Auskunft erhalten. Sollte eine Antwort bei uns einlangen, werden wir diese umgehend an Sie weiterleiten.

Bürgschaft (Kafala)

·      USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Saudi Arabia, 12. April 2022
https://www.ecoi.net/de/dokument/2071215.html

The Ministry of Human Resources and Social Development implemented measures allowing noncitizen workers to switch their employer to a new employer or company that employed a sufficient quota of Saudi citizens. Some workers were unaware of the new regulations and were forced to remain with their sponsor until completion of their contract or seek the assistance of their embassy to return home. There were also instances in which sponsors bringing foreign workers into the country failed to provide them with a residency permit, which undermined the workers’ ability to access government services or navigate the court system in the event of grievances. Sponsors with commercial or labor disputes with foreign employees also could ask authorities to prohibit employees from departing the country until the dispute was resolved. Authorities, however, would not jail or forcibly return fleeing workers who sought to exit the country within a 72-hour period or coordinate with their embassy for repatriation, provided the employees did not have criminal charges or outstanding fines pending against them. (USDOS, 12. April 2022, Section 7e)

·      Europäische Union, EEAS - European External Action Service: EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World; 2021 Country Updates, 30. März 2022
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/220323%202021%20EU%20Annual%20Human%20Rights%20and%20Democracy%20Country%20Reports.docx.pdf

Migrant workers, who make up 37% of the population, continued to face difficulties and legal constraints. This was mainly due to the kafala (sponsorship) system, which, while largely amended and with new regulations to protect foreign workers introduced, still binds foreign nationals to their employer and opens the doors to abuses.“ (Europäische Union, 30. März 2022, S. 175)

·      ALQST - ALQST for Human Rights: The Spotlight Fades, Repression Mounts Again: Human Rights in Saudi Arabia in 2021 – ALQST Annual Report, Februar 2022
https://www.alqst.org/uploads/The-Spotlight-Fades-Repression-Mounts-Again-En.pdf

Migrant workers, who make up roughly one-third of the population, continue to live a precarious existence. In March 2021, the Saudi authorities introduced limited reforms to the notorious kafala (sponsorship) system, under which foreigners working in the kingdom are dependent on an individual resident who acts as his or her sponsor. However, the kafala system has not been fully dismantled, and the new arrangements contain significant loopholes and exemptions, including not covering millions of domestic workers.“ (ALQST, Februar 2022, S. 8)

„Some reforms to the kafala system were introduced in March. First announced in November 2020 as part of the Ministry of Human Resources and Social Development’s ‘Labour Reform Initiative’ (LRI), they aim to ease some of the heavily criticized restrictions on foreign workers by allowing them to change jobs after their contract ends, or within a notice period, and allowing them to apply for an exit permit to leave the country without obtaining their employer’s (or sponsor’s) consent. Yet the guidelines behind the initiative fail to address several important issues, raising doubts about how much difference they will make in practice. One major omission is that various categories of worker are not covered by the new reforms, including millions of domestic workers.“ (ALQST, Februar 2022, S. 58)

Migrant workers make up roughly one-third of the population of Saudi Arabia, approximately 10 million out of an estimated 34 million people, according to the General Authority for Statistics. Of these, 75% come from India, Pakistan, Bangladesh, Egypt and the Philippines. They face multiple problems due to a number of complex and thorny regulations in the Labour Law and private sector regulations. By tying a worker to an individual resident who acts as his or her sponsor, the kafala system makes him or her vulnerable to exploitation, as the sponsor can change the nature of the employment or even transfer the sponsorship to another employer against the employee’s will. The sponsor can also terminate the employment and expel the worker from the country without notice, while the worker cannot leave Saudi Arabia without an exit visa that requires the sponsor’s consent. Workers who abscond due to ill-treatment and unbearable working conditions often end up working in the black economy and risk further exploitation.“ (ALQST, Februar 2022, S. 59)

·      Freedom House: Freedom in the World 2022 - Saudi Arabia, 28. Februar 2022
https://www.ecoi.net/de/dokument/2071952.html

„Foreign workers—who make up more than half of the active labor force—enjoy limited legal protections and remain vulnerable to trafficking and forced labor, primarily through employers’ exploitation of the kafala system. They also lack pathways to become citizens and face discrimination, including lower wages. However, March 2021 changes to the kafala system ended the requirement that foreign workers obtain their employer’s permission to leave the country or to take another job, a practice that had been criticized for enabling forced labor. However, foreign workers do need to obtain permission from the government to take those actions. Moreover, the changes do not apply to the nearly 3.6 million people who work as domestic workers, personal security guards, or chauffeurs who are governed by separate regulations that provide fewer safeguards against exploitative working conditions.“ (Freedom House, 28. Februar 2022, G4)

·      HRW – Human Rights Watch: Saudi Arabia: Labor Reforms Insufficient, 25. März 2021
https://www.hrw.org/news/2021/03/25/saudi-arabia-labor-reforms-insufficient

„Other abusive kafala elements remain part of the new system. Migrant workers – and their dependents – still must rely on their employers to facilitate entry, residence, and employment in the country, meaning employers are responsible for applying for, renewing, and canceling their residency and work permits. Workers can find themselves undocumented through no fault of their own when employers fail to carry out such processes, and it is the workers who suffer the consequences. Migrant workers will also still need their employer’s permission to change jobs if they have not finished their contract or worked less than a year, which is often when they are most vulnerable to abuse, Human Rights Watch said.“ (HRW, 25. März 2021)

·      Rödl, Christian: Saudi-Arabien: Reform des Kafala-Systems tritt in Kraft, 24. März 2021
https://www.roedl.de/themen/saudi-arabien-reform-kafala-systems-tritt-in-kraft

„Nachdem das Ministerium für Human Resources und soziale Entwicklung in Saudi-Arabien im November mit einer Arbeitsreform (‚LRI‘ [Labor Reform Initiative]) wesentliche Änderungen des Kafala-Systems angekündigt hatte, sind diese nun am 14. März 2021 in Kraft getreten und werden dementsprechend ab sofort umgesetzt. Das Kafala-System stellt einen rechtlichen Rahmen dar, der sowohl in Saudi Arabien als auch den weiteren Golfstaaten die Beziehung zwischen ausländischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern regelt. Es handelt sich um ein Sponsorship-System zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das dem Arbeitgeber weitreichende Rechte und Möglichkeiten einräumt. Ziel des Systems, das in den 1950er Jahren entstand, war es, während des durch die Entdeckung des Öls bedingten Wirtschaftswachstums zahlreiche Niedriglohn-Arbeitskräfte einstellen zu können. In den letzten Jahren geriet das System jedoch immer wieder in die Kritik, da es – aufgrund der überlegenen Stellung des Arbeitgebers – anfällig für Ausbeutung und Unterdrückung der Wanderarbeitnehmer war. Die Folge waren schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige oder sogar nicht ausbezahlte Löhne. Durch das Kafala-System erhält eine Einzelperson oder ein Unternehmen vonseiten des Staates Sponsorengenehmigungen für die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer. Dabei ist die Arbeitserlaubnis eng mit der Aufenthaltserlaubnis verknüpft, sodass lediglich der Sponsor die Berechtigung zur Verlängerung oder Kündigung hat. Zudem benötigten die ausländischen Arbeitnehmer die Erlaubnis ihres Sponsors, um das Arbeitsverhältnis zu kündigen, den Arbeitsplatz zu wechseln und sogar aus Saudi-Arabien auszureisen. Das führt zu einem enormen Abhängigkeitsverhältnis des Arbeitnehmers von dessen Arbeitgeber. Durch die Änderungen des Kafala-Systems soll die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verbessert und die Missstände weitestgehend beseitigt werden. Insbesondere auch im Hinblick auf die Saudi-Vision 2030 und dem damit einhergehenden Ziel, die Attraktivität für ausländische Investoren zu steigern. Durch diesen Schritt soll eine größere Transparenz des Arbeitsmarkts geschafft werden. Die Änderungen des Kafala-Systems bestimmen v.a. die Aus- und Wiedereinreisebestimmungen für die ausländischen Wanderarbeiter. Es bedarf keiner Genehmigung des Arbeitgebers mehr, sofern der Arbeitnehmer nach Ende des Arbeitsverhältnisses Saudi-Arabien verlassen möchte. Eine Genehmigung des vorherigen Arbeitgebers für einen Wechsel des Arbeitsplatzes ist ebenfalls nicht mehr erforderlich. Zudem kann der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis unter gewissen Voraussetzungen sogar vorzeitig kündigen kann. Weiterhin ist dem ausländischen Arbeitnehmer nun auch eine vorübergehende Aus- und anschließende Wiedereinreise möglich. Es bedarf dabei jeweils einer Genehmigung der saudischen Regierung. Das Ministerium hat dafür ein Online-Portal eingerichtet, bei dem sämtliche Anträge, die zuvor der von dem Sponsor erteilt wurden, durch den Arbeitnehmer direkt gestellt werden können. Die saudische Regierung kann den Ausreiseantrag ablehnen, wenn bspw. Geldbußen ausstehen. Gleichzeitig werden die vorher geltenden Bestimmungen des Kafala-Systems nicht vollständig aufgegeben, sondern bleiben für in Bezug auf einzelne Berufsgruppen erhalten, die in einem besonderen Nähe-Verhältnis zu ihrem Sponsor stehen. Dazu zählen z.B. persönliche Fahrer bzw. Wachmänner oder Gärtner. Im Ergebnis wird die Reform die Arbeitsbedingungen zahlreicher ausländischer Arbeitnehmer im privaten Sektor wesentlich verändern. Inwieweit sie jedoch auf lange Zeit umgesetzt und v.a. durchgesetzt wird, sodass das Machtgefälle zwischen den Parteien eines Arbeitsvertrags geringer wird, bleibt abzuwarten. Insbesondere erscheint fraglich, ob die saudische Regierung die vonseiten der Arbeitnehmer gestellten Anträge genehmigen wird oder durch eine Ablehnung die Abreise verhindert – die Reform würde dann faktisch größtenteils wirkungslos bleiben.“ (Rödl, 24. März 2021)

·      Al Jazeera: Saudi Arabia announces changes to Kafala system, 14. März 2021
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/14/saudi-arabias-long-awaited-kafala-reform-goes-into-effect

„Authorities say workers will be able to switch jobs without employers’ permission. Foreign workers in Saudi Arabia are now able to switch jobs without their employers’ permission after the long-awaited labour reforms in the Gulf region’s most populous country went into effect. In November last year, the country’s ministry of human resources and social development announced plans to amend the Kafala system under which workers are tied to a single employer who alone can renew or terminate their residency and work status in the country. Rights groups have said the system makes workers, particularly those working in construction and doing domestic work, vulnerable to abuse by their employers. Reports of employers confiscating workers’ passports, forcing them to work excessive hours and denying them wages are not uncommon. Under the kingdom’s revised system, migrant workers can switch jobs upon the expiry of their work contract. Workers will also be able to transfer jobs during the validity of their contract provided they notify their employers within a set timeframe. Workers will also be exempt from ‘exit authorisation’, allowing them to travel indefinitely without the permission of their employers. Provisions are also being made for workers who are not offered work contracts or have not been paid their salaries, authorities said. Several Gulf countries have, in recent years, enacted reforms to their Kafala system, once prevalent across the six-member Gulf Cooperation Council. Critics however say abuses will continue as long as work and residence visas are tied to a ‘Kafeel’ or sponsor.“ (Al Jazeera, 14. März 2021)