WFP Somalia; Country Brief; April 2022

https://www.ecoi.net/en/file/local/2075664/WFP+Somalia+Country+Brief+April+2022.pdf