Ethiopia: Flash Analysis and Prediction (12 November 2021)