Tyrkia/Kina; Uigurer i Tyrkia og Nord-Syria

https://www.ecoi.net/en/file/local/2046356/Tyrkia-Kina-temanotat-Uigurer-i-Tyrkia-og-Nord-Syria-25022021-Oppdatert.pdf