LGBT Network reports kidnapping of Chechen natives in Nizhny Novgorod