FSB investigator removes advocate Sapiyat Magomedova from Ashikov brothers' case