Emmanuel Igunza: Ethiopia's PM takes on the military