International Psychiatry; Vol. 9, Issue 4, November 2012