Yakub Khashagulgov taken into custody for one month