International Psychiatry; Vol. 8, Issue 4, November 2011