Moscow Mayor Yuri Luzhkov sacked by President Medvedev