Ethiopia: Flash Analysis and Prediction (08 November 2021)